EN | RU | HR
 
 

Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje, ki ga opravlja študent v času višješolskega študija pri delodajalcu, je del študijskega procesa.

50. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 86/2004) določa:
 • Šole morajo sodelovati z delodajalci, ki izvajajo praktični del izobraževanja.
 • Šola, delodajalec in študent sklenejo pogodbo o praktičnem izobraževanju v skladu s študijskim programom.
 • V pogodbi se določijo pravice in odgovornosti študenta ter naloge in odgovornosti delodajalca in šole.
 • Delodajalec lahko sklene pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za študente, če: ima ustrezne prostore in opremo, njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se študent izobražuje, ima zaposlenega, ki je lahko mentor ali mentorica (v nadaljnjem besedilu: mentor) študentu višje strokovne šole.
 • Podrobne pogoje za prostor in opremo ter za mentorje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, določi pristojna zbornica, ki vodi register delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
 • Podrobnejše pogoje o vsebini in postopku vodenja registra iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za gospodarstvo.

V višješolskih študijskih programih Kozmetika in Velnes študenti opravijo 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku. Skupaj 800 ur praktičnega izobraževanja v vsakem programu. V času praktičnega izobraževanja se študent uvede v delo pod budnim očesom mentorja, delodajalec pa dobi možnost spoznati študenta, njegove osebnostne lastnosti, zmožnosti in sposobnosti. V veliko primerih se praktično izobraževanje konča z zaposlitvijo diplomanta, ki ga tako več ni potrebno uvajati v delo organizacije, saj je ta uvajanje opravil že v času praktičnega izobraževanja.

Študenti opravljajo praktično izobraževanje v različnih organizacijah, odvisno od programa. Pri tem je pomembno, da ima organizacija razvita točno določena strokovna področja, ki ustrezajo programu študija posameznega študenta.

Študent lahko praktično izobraževanje opravlja v domovini ali tujini. Praktično izobraževanje v tujini lahko traja od dveh mesecev do 1 leta in poteka preko mednarodnega projekta Erasmus. Več informacij dobite pri organizatorju praktičnega izobraževanja.

S praktičnim izobraževanjem študent pridobi znanja, veščine in izkušnje, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicnem delu omogočale kakovostnejše in učinkovitejše delo v kozmetiki oz. velnesu.

Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. V tem procesu aktivno partnersko sodelujejo študent, organizacija, kjer se praktično izobraževanje izvaja in višja šola.

Pri praktičnem izobraževanju, oziroma usposabljanju v organizacijah, sodelujejo mentorji, ki skrbijo za povezavo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja v organizaciji ter predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na višji šoli, ki je zadolžen za koordinacijo in izvedbo predpisanih vsebin programa. Poleg mentorja v organizaciji lahko praktično izobraževanje izvajajo tudi inštruktorji. Organizator praktičnega izobraževanja na šoli usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično izobraževanje posameznega študenta.

Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za vpis v drugi letnik (cikel) študija.

Izvajalca praktičnega izobraževanja predlaga študent sam ali pa šola. Primernost gospodarske družbe in mentorja pa presodi predavatelj šole – organizator praktičnega izobraževanja na šoli.

Praktično usposabljanje zaključijo študenti z izdelavo in uspešno ustno predstavitvijo pisnega izdelka (seminarske naloge), v katerem opišejo potek praktičnega izobraževanja – strokovne prakse. Pred pristopom na izpit iz praktičnega izobraževanja pa je naloga študenta, da po vseh opravljenih obveznostih praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, od delodajalca pridobi pisno potrdilo o opravljeni praksi – delodajalec mu v indeks vpiše, koliko ur je opravil in to potrdi s podpisom ter žigom. Mentor na praktičnem izobraževanju za posameznega študenta pripravi poročilo o njegovem delu in študentovo delo na praktičnem izobraževanju tudi oceni. Mentorjeva ocena se upošteva pri končni oceni praktičnega izobraževanja. Ocene so številčne (od 1 do 10).

Za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo med mentorji, inštruktorji, študenti, predavatelji in organizatorji praktičnega izobraževanja, so na spletni strani šole odprte tudi spletne učilnice K(kozmetika)1 in K2 ter V(velnes)1 in V2. Ključ za vstop v spletno učilnico študenti dobite pri organizatorjih praktičnega izobraževanja:

 • Jelica Pegan Stemberger, Jelica Bregar in Milena Lorger
  (organizatorji za področje kozmetike);
 • Jelica Pegan Stemberger, Jelica Bregar in Marko Dotzauer
  (organizatorji za področje velnesa).

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si