EN | RU | HR
 
 

Višješolski študijski program Kozmetika

Višješolski program Kozmetika je nastal iz potreb trga dela, na pobudo delodajalcev in pričakovanj uporabnikov.

Kozmetična dejavnost je v Sloveniji zelo razvejana, vendar pa ji primanjkuje ustrezno usposobljen kader, z višjo stopnjo izobrazbe. Na to opozarjajo tudi podporniki programa v Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, ki sodelujejo pri izvedbi in organizaciji praktičnega dela študijskega programa Kozmetika.

Izobrazba in poklicni naziv

Po končanem študiju diplomant/ka pridobi VI/1. stopnjo strokovne izobrazbe in poklicni naziv Višji kozmetik / Višja kozmetičarka (viš. kozm.).

Namen programa

Višješolski strokovni študijski program Kozmetika omogoča poglobitev in nadgradnjo strokovnega teoretičnega in praktičnega znanja in veščin, pridobljenega v programu kozmetični tehnik ali sorodnih poklicnih in strokovnih programih srednje zahtevnostne stopnje, na višješolski ravni.

Program je sodobno zasnovan. Vključuje široko strokovno-teoretično in praktično-uporabno znanje s področja kozmetike in je usklajen s smernicami razvoja kozmetične stroke.

Program nudi študentom aktiven študij in izbirnost posameznih predmetov oz. modulov glede na interese posameznika. Kreditno ovrednotenje po evropskem sistemu, pa omogoča tudi mobilnost pri zaposlovanju in priznavanje poklicne izobrazbe, ne samo na slovenskem, ampak tudi na evropskem trgu dela in znanja.

Po končanem študiju imajo diplomanti odlične možnosti razvoja kariere in udejanjanja lastnih podjetniških idej na področju kozmetične dejavnosti.

Cilji programa in pridobobljeno znanje

Cilja višješolskega študijskega programa Kozmetika sta:
 • razviti poklicna in strokovna znanja ter veščine za uspešno opravljanje kozmetične dejavnosti,
 • oblkikovati poklicno identiteto, strokoven, profesionalen in odgovoren odnos do kakovostnega opravljanja svojega dela.
Višji Kozmetik / Višja Kozmetičarka na delovnem mestu opravlja predvsem naslednja dela:
 • načrtuje, organizira, koordinira in vodi (lastno) kozmetično dejavnost,
 • svetuje o lepoti, zdravem načinu življenja, dobrem počutju, zdravi prehrani,...
 • samostojno načrtuje in izvaja kozmetične nego,
 • izvaja različne masažne tehnike in alternativne oblike masaže,
 • uporablja sodobne in tehnološko najzahtevnejše naprave/aparate,
 • komunicira s strankami in trži (nove) kozmetične izdelke in storitve,
 • skrbi za kakovost dela, dobro počutje ter zadovoljstvo strank,...
 • spremlja razvojne trende na področju kozmetičnih preparatov, storitev in tehnologije.

Način in oblika izvajanja študija

 • Študijski program Kozmetika je javnoveljaven. Program se umešča v terciarno izobraževanje.
 • Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
 • Program traja 2 leti in se izvaja v okviru 3 ciklov.
 • Posamezno študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku (ciklu) 34 tednov, od tega 24 tednov organiziranega izobraževanja in 10 tednov prakse pri delodajalcih.
 • Program je ovrednosten skupno s 120 KT.

Pogoji za vpis

V strokovni višješolski študijski program Kozmetika se lahko vpiše:
 • kdor je uspešno končal splošno ali poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. ima diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju, ali
 • kdor ima mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preskus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo.

Pogoji za napredovanje v 2. letnik (cikel) študija

V 2. letnik (cikel) študija lahko napreduje študent, ki je uspešno opravil vse študijske obveznosti iz predpisanih predmetov 1. letnika (cikla) v obsegu najmanj 45 KT. Pri tem mora v celoti opraviti študijske obveznosti iz vaj, seminarskih nalog, projektov in praktičnega izobraževanja.

Pogoji za dokončanje študija

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, poročila o vajah), in sicer:

1. Vse obvezne module v obsegu 82 kreditnih točk:
 • Komunikacija in informatika (16 KT)
 • Osnove kozmetike (17 KT)
 • Kozmetična nega (20 KT)
 • Menedžment in svetovanje (17 KT)
 • Kozmetične naprave (12 KT)
2. En izbirni modul v obsegu 14 kreditnih točk:
 • Masažne tehnike (14 KT)
 • Aromaterapija (14 KT)
 • Specialna pedikura (14 KT)
 • Zdrav način življenja (14 KT)
 • Estetika (14 KT)
3. Prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT

4. Odprti kurikul v obsegu 14 KT

5. Diplomsko delo v obsegu 5 KT


Študent izbere temo diplomske naloge ob koncu 2. letnika (cikla), v dogovoru z mentorjem in predavateljem VSŠKV. Iz naloge je razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.

Diplomsko nalogo študent odda v roku, ki ga določijo v referatu za študentske zadeve. Diplomo študentje zagovarjajo pred posebej imenovano komisijo, člani katere so dva predavatelja VSŠKV in mentor diplomske naloge.

Izobraževanje je zaključeno, ko študent uspešno opravi vse študijske obveznosti in diplomski izpit.

Predmetnik

Študijski program je ovrednoten s kreditnimi točkami po prenosnem evropskem kreditnem sistemu ECTS.

    št.kontaktnih ur    
Ime modula / predmeta Letnik,
O-obv.
I-izb.
PR SV LV SK DELO KT
Komunikacija in informatika 1 – O        156 480  16 
Strokovna terminologija v tujem jeziku   36 24 / 60 150 5
Poslovna komunikacija in vodenje   24 / 24 48 120 4
Računalništvo in informatika   12 / 36 48 120 4
Praktično izobraževanje: Komunikacija in informatika           90 3
Osnove kozmetike 1 – O       168 510 16 
Biokemija in farmakognozija   24 / 24 48 120 4
Anatomija, fiziologija z osnovami patologije   48 / 24 72 180 6
Mikrobiologija z epidemiologijo   36 / 12 48 120 4
Praktično izobraževanje: Osnove kozmetike           90 3
Kozmetična nega 1 – O       204 600 20 
Dermatovenerologija   48 12 / 48 120 4
Kozmetologija   24 12 12 48 120 4
Kozmetična nega   24 / 84 108 200 7
Praktično izobraževanje: Kozmetična nega           160 5
Odprti kurikul I 1 – O       72 210 7
Predmet odprtega kurikula   / / / 72 150 5
Praktično izobraževanje: Odprti kurikul I           60 2
Menedžment in svetovanje 2 – O       204 510 17 
Podjetništvo, trženje in kakovost storitev   48 12 12 72 150 5
Svetovanje za dobro počutje   24 48 / 72 150 5
Kultura vedenja   36 / 24 60 120 4
Praktično izobraževanje: Menedžment in svetovanje           90 3
Kozmetične naprave 2 – O       108 360 12 
Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav   36 / 72 108 238 8
Praktično izobraževanje: Kozmetične naprave           130 4
Masažne tehnike (*) 2 – I        144 420 14 
Refleksoconska masaža   16 / 56 72 150 5
Alternativne masažne tehnike   16 / 56 72 150 5
Praktično izobraževanje: Masažne tehnike           120 4
Aromaterapija (*) 2 – I       144 420 14 
Uporaba eteričnih olj   16 / 56 72 150 5
Aromakozmetika   16 / 56 72 150 5
Praktično izobraževanje: Aromaterapija           120 4
Specialna pedikura (*) 2 – I        144 420 14 
Problemi nog in stopal   16 / 56 72 150 5
Specialne tehnike pedikure   16 / 56 72 150 5
Praktično izobraževanje: Specialna pedikura           120 4
Zdrav način življenja (*) 2 – I       144 420 14 
Duševna aktivnost in osebna sprostitev   16 / 56 72 150 5
Telesno gibanje in zdrava prehrana   16 / 56 72 150 5
Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja           120 4
Estetika (*) 2 – I       144 420 14 
Specialne tehnike manikire   16 / 56 72 150 5
Specialne tehnike ličenja   16 / 56 72 150 5
Praktično izobraževanje: Estetika           120 4
Odprti kurikul II 2 – O       72 210 7
Predmet odprtega kurikula   / / / 72 150 5
Praktično izobraževanje: Odprti kurikul II           60 2
Prosto izbirni predmet 2 – I       72 150 5
Diplomsko delo O         150 5
---
Opombe: PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, SK – skupaj, DELO – skupno število ur samostojnega dela študenta, O – obvezni predmet, I – izbirni predmet.

Izbirne vsebine

Študenti programa Kozmetika izberejo enega od petih izbirnih modulov (*) iz predmetnika:
 • Masažne tehnike,
 • Aromaterapija,
 • Specialna pedikura,
 • Zdrav način življenja,
 • Estetika,
s čimer svoje znanje glede na svoj interes in potrebe specializirajo. Izbrani izbirni modul postane s tem obvezni modul.

Študenti se v teku študija po lastni izbiri odločijo tudi za enega od prosto izbirnih predmetov.

Program Kozmetika je bil s študijskim letom 2017/2018 prenovljen

Višješolski študijski program Kozmetika je bil prenovljen na podlagi izkušenj, ki smo jih višje strokovne šole pridobile tekom izvajanja programa.

Ob evalvaciji izvedbe smo med delodajalci in študenti zaznali potrebe po spremembah programa, ki so se kazale predvsem v želji po izvajanju večjega števila ur vaj pri predmetih in v podrobnejšem obravnavanju aktualnih specialnih tehnik manikire in ličenja.

Ob upoštevanju sodobnih smernic v kozmetični stroki in glede na potrebe delodajalcev in trga je bil v višješolski študijski program Kozmetika tako dodan nov izbirni modul Estetika, ki je namenjen poglobljeni obravnavi vsebin področja specialnih tehnik manikire in ličenja. Dodali pa smo tudi več praktičnih vaj.

Do spremembe pa je prišlo tudi v nazivu. Diplomanti prenovljenega programa pridobijo naziv Višji kozmetik / Višja kozmetičarka, po programu, ki je veljal za vpisane študente pred študijskim letom 2017/2018 pa Kozmetik / Kozmetičarka.

Dodatne informacije

Za več podrobnih informacij o študijskem programu Kozmetika prebrskajte Katalog znanja VSŠKV – Višješolski študijski program Kozmetika.

Z veseljem pa vam bomo posredovali dodatne informacije, o vsem, kar vas še zanima.

Kontaktirajte nas!

Kozmetika 

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
Prijava za vpis
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
TVU
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si