EN | RU | HR
 
 

Prilagajanje študija študentom zaradi posebnih okoliščin

VSŠKV za študente, ki dlje časa ali občasno ne morejo obiskovati programa iz utemeljenih razlogov, ali ki iz utemeljenih razlogov ne morejo izpolniti pogojev za pristop k izpitu, pripravi posebne prilagoditve.

Študent VSŠKV, ki oceni, da bo imel težave pri sodelovanju in izpeljavi načrtovanega poteka študija zaradi posebnih okoliščin (študenti s posebnimi potrebami, priseljenci, nosečnice, matere z majhnimi otroki, aktivni športniki, vzporedni študij, študenti zaporniki, študenti vojaki, študenti na študiju in delu v tujini ipd.), lahko šolo zaprosi za izdelavo osebnega izobraževalnega načrta, v katerem se predvidijo posebne prilagoditve izrednega študija samo za določenega študenta.

Če šola oceni, da so okoliščine, ki jih navaja študent, utemeljene, skupaj s študentom pripravi osebni izobraževalni načrt, ki po podpisu obeh (študenta in šole) pridobi značaj medsebojnega dogovora o poteku študija.

Šola lahko posameznemu študentu tudi sama ponudi izdelavo osebnega izobraževalnega načrta, če oceni, da obstajajo razlogi, ki narekujejo individualni pristop. Tudi v tem primeru osebni izobraževalni načrt pripravita skupaj študent in šola, s podpisom obeh pa pridobi značaj medsebojnega dogovora o poteku študija.

V postopku oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta se šola in študent sporazumeta, kako bo študij časovno in organizacijsko potekal, katere oblike organiziranega študijskega dela bodo študentu na voljo in v kakšnem obsegu. Sestavina tega dogovora je tudi določitev ustreznih oblik pomoči in podpore študentu pri njegovem samostojnem študiju. Med oblikami pomoči šola posameznemu študentu obvezno zagotavlja vsaj 5 ur individualnih ali skupinskih konzultacij pri posameznem predmetu ali modulu; če pa gre za e-študije, pa tudi usposabljanje za uporabo IKT orodij pri tem študiju. Šola o možnosti priprave osebnega izobraževalnega načrta na primeren način obvesti vse študente ob začetku študija.

Šola za vsakega študenta, za katerega se pripravlja osebni izobraževalni načrt, določi svetovalca, ki sodeluje v procesu dogovarjanja za določitev prilagoditev za študenta, pri spremljanju uresničevanja osebnih izobraževalnih načrtov in mu nudi svetovalno pomoč.

Šola med študijskim letom spremlja učinke prilagoditev študija in v soglasju s študenti določi njihove spremembe, če se izkaže to za potrebno.

Svetovalec posameznega študenta, ki ima osebni izobraževalni načrt, vsaj enkrat letno opravi evalvacijski pogovor s študentom in nosilci predmetov oziroma modulov v programu o uresničevanju osebnega izobraževalnega načrta.

Če evalvacijski pogovor pokaže, da ima študent težave pri uresničevanju načrta, svetovalec predlaga ustrezne dopolnitve osebnega izobraževalnega načrta, zlasti andragoške podporne ukrepe, ki bi študentu pomagali pri študiju.

Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si