EN | RU | HR
 
 

Erasmus mobilnost

Program Erasmus je bil ustanovljen leta 1987 in je t. i. 'paradni konj' EU med programi izobraževanja in usposabljanja za mobilnost in sodelovanje v visokem šolstvu v Evropi. Različne akcije programa niso namenjene zgolj študentom, ki želijo študirati in delati v tujini, pač pa tudi visokošolskim učiteljem in podjetnikom, ki želijo poučevati v tujini, ter osebju v terciarnem izobraževanju, ki se želi udeležiti usposabljanja v tujini. Poleg tega program Erasmus podpira visokošolske zavode pri njihovem skupnem delu prek intenzivnih programov, mrež in večstranskih projektov ter jim pomaga, da dosežejo poslovni svet. Zajema torej celoten terciarni sektor izobraževanja (1), kar v Sloveniji konkretno pomeni vse akreditirane institucije, začenši z višjimi strokovnimi šolami.

Ime Erasmus je akronim: European Action Scheme for the Mobility of University Students. Ideja programa ustreza tudi načelom in življenju ter delu Erazma Rotterdamskega, katerega ime se dandanes povezuje s programom kot vzornika, ki je študijske obveznosti opravljal v različnih državah.

Cilji programa Erasmus

Splošna cilja programa Erasmus sta:
 • podpiranje uresničenja evropskega visokošolskega prostora in
 • krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k inovativnim procesom.
Konkretnejši, bolj usmerjeni cilji pa so:
 • Izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti študentov in učiteljskega osebja po Evropi;
 • Izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med visokošolskimi zavodi v Evropi;
 • Povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v visokošolskem izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi;
 • Izboljšanje kakovosti in povečanje obsega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in Podjetji;
 • Omogočanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju in usposabljanju na terciarni ravni ter njihov prenos, vključno s prenosom iz ene države udeleženke v ostale;
 • Razvijanje inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT.

Pogoji za sodelovanje in možnosti

Predpogoj za sodelovanje v programu Erasmus je:
 • Erasmus univerzitetna listina (EUC) ali
 • Erasmus certifikat za konzorcij za prakse.
Individualna mobilnost omogoča:
 • Mobilnost študentov za študij (SMS), od 3 do 12 mesecev;
 • Mobilnost študentov za prakso (SMP), od 2 do 12 mesecev;
 • Mobilnost zaposlenih za poučevanje (STA), od 1 dneva(min 5 ur) do 6 tednov;
 • Mobilnost zaposlenih za usposabljanje (STT), od 1 tedna (5 dni) do 6 tednov.

Erasmus univerzitetna listina (EUC)

Erasmus univerzitetna listina (EUC) predstavlja splošen okvir sodelovanja v programu Erasmus. Pridobitev listine je predpogoj za sodelovanje v programu Erasmus. Le nosilke EUC lahko sodelujejo v aktivnostih Individualne mobilnosti (IM) in koordinirajo Erasmus projekte. Sodelovanje v programu Erasmus za posameznika (študenta ali zaposlenega) je vedno vodeno prek matične institucije. Posameznik kot fizična oseba se ne more prijaviti na nacionalni ali evropski razpis programa Erasmus.

EUC je pisni dokument, ki ga podeli Evropska komisija in omogoča upravičenim visokošolskim institucijam sodelovati v Erasmus aktivnostih. Listina določa temeljna načela, ki jih mora upoštevati institucija med izvajanjem kakovostne mobilnosti, ter način sodelovanja z drugimi institucijami in organizacijami. Navaja zahteve, h katerim se institucija zavezuje, da zagotovi predvideno visoko kakovost storitev in postopkov ter na drugi strani nudi zanesljive in pregledne informacije.

Listine ni treba pridobiti podjetjem, socialnim partnerjem, raziskovalnim centrom itd., ki kljub temu lahko sodelujejo v programu Erasmus (organizacija praks, večstranski projekti, mreže in spremljevalni ukrepi).

Možno je pridobiti različne vrste EUC:
 • Standardno EUC, omogoča mobilnost študentov in zaposlenih v mednarodnih projektih;
 • EUC za prakso, omogoča le mobilnost študentov za prakso;
 • Razširjena EUC, omogoča vse Erasmus aktivnosti.

Erasmus mobilnost študentov

Program Erasmus študentom ponuja naslednje možnosti:
 • Da del rednih študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa VŽU;
 • Opravljanje prakse v podjetju v tujini;
 • Oproščeni so stroškov šolnine v tujini;
 • Da so jim priznane opravljene obveznosti v tujini;
 • Da pridobijo finančno pomoč v okviru programa VŽU - Erasmus.
Mobilnost v programu Erasmus študentom omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

Minimalni - zahtevani pogoji, pravice in dolžnosti študentov za mobilnost (praksa):
 • Študent mora biti vpisan v 1. ali 2. letnik VSŠKV;
 • Študent mora biti ali državljan ene od sodelujočih držav v programu VŽU ali državljan druge države, vpisan na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država;
 • Status Erasmus se lahko študentu dodeli le dvakrat: enkrat za študij in enkrat za prakso, skupaj za največ 24 mesecev.
Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti
Ob koncu obdobja v tujini mora institucija gostiteljica Erasmus študentu in njegovi matični instituciji poslati kopijo potrdila o opravljenih obveznostih (da je v Študijskem sporazumu dogovorjeni program zaključen) ter potrditi dosežene rezultate. Matična institucija mora v celoti akademsko priznati zadovoljivo opravljene aktivnosti v času obdobja Erasmus mobilnosti, kot je določeno v Študijskem sporazumu ali Dogovoru o usposabljanju, po možnosti z uporabo kreditnih točk ECTS. Obdobje mobilnosti v programu Erasmus mora biti vpisano vsaj v Dodatku k diplomi. Poleg tega se spodbuja tudi uporaba dokumentov mobilnosti Europass (http://www.europass.si/).

Erasmus mobilnost zaposlenih

Program Erasmus zaposlenim, ki so v delovnem razmerju s VSŠKV, ponuja naslednje možnosti:
 • Da del svojih predavanj izvedejo tudi na tujih institucijah;
 • Da se dodatno usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih;
 • Da pridobijo nova in drugačna znanja;
 • Da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem;
 • V svoja predavanja vnesejo izkušnje, pridobljene s pomočjo mobilnosti.

Države članice

V programu Erasmus (lahko) sodelujejo države:
 • Vseh 28 držav, članic EU;
 • Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica, (države EFTA-EGP, ki so članice Evropskega združenja za prosto trgovino in hkrati pripadajo Evropskemu gospodarskemu prostoru);
 • Turčija;
 • Čezmorske države in teritoriji, določeni v Sklepu Sveta 2001/822/ES.

Študijska mobilnost - pogoji za organizacijo

Erasmus študijska mobilnost je možna med državama, ki sta nosilki EUC in imata podpisani medsebojni bilateralni dogovor o sodelovanju v okviru programa Erasmus. Ti dogovori so natoosnova za razpisana mesta za mobilnost na posamezni instituciji.

Univerzitetna listina: Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027; Erasmus Charter for Higher Education 2014 - 2020
Številka univerzitetne listine: 269397-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE
PIC koda: 949027825
[ Erasmus Policy Statement ]

Kontaktni osebi:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Prijava in vpis 2023/2024
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
Prijava za vpis
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
TVU
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si