EN | RU | HR
 
 

Šolnine in prispevki

Šola pri oblikovanju cen sledi usmeritvi "vse, in še več, vključeno v šolnino!" To pomeni, da se študent tekom študija ne sooča z nobenimi dodatnimi stroški, visokokakovosten študijski proces pa zaokrožujejo številne brezplačne obštudijske dejavnosti, ki jih organizira šola in bogatijo znanje študentov.

V primeru, da s študijem na VSŠKV ne boste zadovoljni, vam bo VSŠKV v celoti povrnila že vplačano šolnino za 1. cikel (letnik) študija! Jamstvo vračila šolnine lahko koristite do 30. novembra 2024. in velja za vračilo šolnine, ki bo vplačana ali v enkratnem znesku ali obročno, za študijsko leto 2024/2025!

Kozmetika

 
1. cikel
2. cikel
3. cikel
Vpisnina
290,00
290,00
290,00
Šolnina
2.990,00
2.990,00
100,00
---
Cene so v EUR, za študijsko leto 2024/2025 in veljajo v primeru enkratnega plačila.

V primeru obročnega plačevanja, nudimo možnost plačila šolnine za posamezen 1. oz. 2. cikel (letnik) študija v 12 zaporednih mesečnih obrokih po 280,00 EUR (skupaj 3.360,00 EUR).

Šolnina vključuje strošek diplomiranja in organizacijo vseh strokovnih ekskurzij ter obštudijskih programov.

Velnes

 
1. cikel
2. cikel
3. cikel
Vpisnina
290,00
290,00
290,00
Šolnina
1.990,00
1.990,00
100,00
---
Cene so v EUR, za študijsko leto 2024/2025 in veljajo v primeru enkratnega plačila.

V primeru obročnega plačevanja, nudimo možnost plačila šolnine za posamezen 1. oz. 2. cikel (letnik) študija v 12 zaporednih mesečnih obrokih po 190,00 EUR (skupaj 2.280,00 EUR).

Šolnina vključuje strošek diplomiranja in organizacijo vseh strokovnih ekskurzij ter obštudijskih programov.

Zapadlost plačila šolnine za 1. in 2. cikel

Če se šolnina plača v enkratnem znesku

 • 30. september v tekočem š.l.

Če se šolnina odplačuje obročno

 • 1. obrok: 30. oktober v tekočem š.l.
 • 2. obrok: 25. november v tekočem š.l.
 • 3. obrok: 20. december v tekočem š.l.
 • 4. obrok: 15. januar v tekočem š.l.
 • 5. obrok: 15. februar v tekočem š.l.
 • 6. obrok: 15. marec v tekočem š.l.
 • 7. obrok: 15. april v tekočem š.l.
 • 8. obrok: 15. maj v tekočem š.l.
 • 9. obrok: 15. junij v tekočem š.l.
 • 10. obrok: 15. julij v tekočem š.l.
 • 11. obrok: 15. avgust v tekočem š.l.
 • 12. obrok: 15. september v tekočem š.l.

Zapadlost plačila šolnine za 3. cikel študija

 • ob plačilu vpisnine, v enkratnem znesku 100,00 EUR.

Drugi prispevki

IZPITI
Cena (EUR)
Predmetni izpit, če se opravlja tretjič ali več
40,00
Predmetni izpit, če ga opravlja oseba brez statusa
40,00
Predmetni izpit, če se opravlja komisijsko
90,00
Diplomski izpit z vključenim mentorstvom (1)
(strošek diplomiranja / prispevek za diplomiranje)
brezplačno

EVIDENČNI VPIS / PONOVNI VPIS
Cena (EUR)
Evidenčni vpis
120,00
Ponovni vpis v isti letnik (2)
290,00

ZNIŽANA PLAČILA / DOPLAČILA ŠOLNINE
Cena (EUR)
Vsak delno ali celotno priznan predmet (3)
46,00
1 KT delno ali celotno nepr. predmetov - Kozmetika (3)
78,00
1 KT delno ali celotno nepriznanih pred. - Velnes (3)
52,00
1 KT dodatnih predmetov - Kozmetika (4)
78,00
1 KT dodatnih predmetov - Velnes (4)
52,00

POTRDILA / VLOGE / LISTINE / ZAHTEVE
Cena (EUR)
Izdaja potrdila o vpisu (3 izvodi)
brezplačno
Izdaja potrdila o vpisu (vsak naslednji izvod)
5,00
Izdaja potrdila o doseženi povprečni oceni
5,00
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih
5,00
Izdaja potrdila - vsebina kataloga znanj za predmet
5,00
Vloga (prošnja) za ponovni vpis v isti letnik (5)
20,00
Vloga (prošnja) za priznavanje odloga plačila šolnine
20,00
Vloga (prošnja) za priznavanje praktičnega izobraževanja
brezplačno
Vloga (prošnja) za priznavanje znanja
brezplačno
Vloga za odobritev naslova in teme diplomskega dela
brezplačno
Vloga za evidenčni vpis
brezplačno
Dvojnik študentske izkaznice s hologramsko nalepko
15,00
Dvojnik diplomske listine
60,00
Dvojnik priloge k diplomi
60,00
Druga potrdila (CSD, ZPIZ, delodajalci,...)
5,00
Dostop do informacij javnega značaja
stroškovnik

Cenik velja za študijsko leto 2024/2025.
---

1/ Samo ob pogoju, da se študent vključi v 3. cikel študija, sicer prispevek za diplomiranje znaša 390,00 EUR. Veljavnost prispevka oz. plačil v povezavi s 3. ciklom ni omejena. Vendar pa mora študent opraviti zagovor diplomske naloge v roku 12 mesecev od izdaje Sklepa o odobritvi teme in naslova diplomskega dela, sicer mora ponovno oddati dispozicijo diplomskege naloge in (ponovno) poravnati prispevek za diplomiranje.
2/ V primeru, da je na voljo možnost izvedbe programa po predvideni shemi.
3/ Uporabljivo v primeru, ko študent ob vpisu uveljavlja predhodno formalno pridobljeno znanje, obseg katerega mora biti vsaj 60% KT posameznega letnika. Pri obravnavi vsakega predmeta, ki se priznava ali delno priznava je potrebno zasedanje komisije.
4/ Uporabljivo v primeru, ko študent želi dodatno obiskovati posamezne predmete izven svojega rednega kurikuluma (npr. drugi prosto izbirni predmet).
5/ Vlogo je potrebno oddati samo v primeru, če študent ni izpolnil pogojev za ponovni vpis v isti letnik
.

Pogoji

 • Študij se financira samoplačniško ali pa študentu stroške študija poravna organizacija v kateri je zaposlen (pri nas možno tudi na obroke). V slednjem primeru je potrebno izpolniti ustrezne obrazce, ki jih dobite v referatu šole, lahko pa vam jih posredujemo tudi po e-pošti.
 • Strošek izrednega študija sta vpisnina in šolnina, ki se plačata za vsak cikel posebej. Vpisnina krije stroške vpisa v program in administracije ter evidenc s tem v povezavi, šolnina pa je namenjena pokrivanju stroškov izvedbe študijskega programa: predavanja, vaje, konzultacije, pregledi seminarskih nalog, strokovne ekskurzije, tečaji, delavnice, coachingi, usmerjanje in svetovanje pri študiju, osnovno študijsko gradivo, izposoja učnega gradiva v šolski knjižnici, organizacija praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, nabava delovnih oblačil (Kozmetika), opravljannje vseh izpitov in njihovo ponavljanje za vsak posamezni predmet, mentorstvo pri diplomski nalogi in zagovor diplomske naloge (diplomski izpit), uporabo okolja za spletno učenje (e-učilnice), storitve spletnega referata, preko katerega študent dostopa do svojih ocen (e-indeks) ter se prijavlja na izpite, ipd. Šolnina za 1. in 2. cikel študija, ki se plača v enkratnem znesku, se vplača po predhodnem nakazilu na TRR šole (brez izdane položnice). V kolikor nakazilo ni prejeto do 30. septembra, šola samodejno upošteva, da bo študent v tekočem š.l. šolnino poravnaval obročno.
 • Vpisnina se plača ob vpisu v posamezen cikel študija, vedno v enkratnem znesku. Vpisnina se plača po položnici, ki se študentu vroči osebno ali po pošti.
 • Stroški študija morajo biti poravnani do zapadlosti.
 • S plačilom (obrokov) šolnine, študent pridobi pravico do obiska predavanj ter vaj in do opravljanja dveh rednih izpitnih rokov za predmete, ki se izvajajo v tekočem študijskem letu. Študent ne more opravljati izpitov, v kolikor je v zamudi s plačilom dveh ali več obrokov šolnine (elektronska blokada prijave na izpit).
 • Študent, ki je v tekočem študijskem letu prvič vpisan na VSŠKV lahko do 30. novembra v istem študijskem letu uveljavlja pravico do vračila že vplačane šolnine (ne tudi vpisnine), če s študijem ni v celoti zadovoljen, oziroma spozna, da študij kozmetike / velnesa ni pravi študij zanj.
 • Študentje tujci, ki prihajajo iz tretjih držav (ne velja za študente držav nekdanje Jugoslavije) plačajo letno šolnino v enkratnem znesku, priznavanje predhodne izobrazbe pa se jim ne obračuna.
 • Ti in še nekateri drugi pogoji (glej Pogosta vprašanja) so opredeljeni v Pogodbi o medsebojnih obveznostih pri izrednem študiju v višješolskem izobraževalnem programu Kozmetika / Velnes, ki jo skleneta VSŠKV in študent VSŠKV ob vpisu v študij.

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si