EN | RU | HR
 
 

Študijski vodnik

Višje strokovne šole danes

Programi višjih strokovnih šol so zasnovani kot oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani. Prav po tem se razlikujejo od visokošolskega (univerzitetnega in visokošolskega strokovnega) študija.

Kar 40 odstotkov posameznega programa je namenjenih praktičnemu usposabljanju v podjetjih. Programi so dvoletni in omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe (VI/1. stopnja) za delo predvsem na ravni srednjega menedžmenta. Izvajanje in vsebine programov so osredotočeni na uporabnost, praktičnost in povezanost teorije z vsakodnevno prakso.

Študentje tako med študijem poleg teoretičnih znanj pridobijo praktična in uporabna znanja ter primere iz vsakodnevne prakse, ki jih koristno uporabijo pri svojem delu.

Višje šole so bile nekoč kot postaje na polovici fakultete. Raziskave angleške organizacije Tomorrow Project kažejo, da bodo do leta 2020 potrebe po visokih tehnoloških poklicnih profilih večje tudi za 50 odstotkov.

Na trgu dela že danes primanjkujejo in še bodo iskani poklici, kot so inženirji gradbeništva, strojništva, mehatronike, strokovnjaki s področja financ, zavarovalništva, revizije, bančništva, prometa in logistike, zdravja in skrbi za človeka in njegove potrebe nasploh. V ospredje prihajajo poklici, ki se ukvarjajo zlasti s starejšimi in okoljem.

Programa Kozmetika in Velnes nedvomno sodita med poklice prihodnosti, saj široka paleta znanj, ki jih dajeta oba višješolska programa omogoča zaposlitev na delovnih mestih pri različnih delodajalcih in konkurenčnost na razpisih za mnoga delovna mesta. Diplomant VSŠKV dobi popoln paket znanj, ki jih potrebuje kot samostojni podjetnik ali kot zaposleni pri delodajalcu.

O VSŠKV

Ustanoviteljica VSŠKV - Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, je Glotta Nova d.o.o.

Glotta Nova je že leta 1999 začela s pripravo višješolskega študijskega programa Kozmetika in se tako odzvala na potrebe po nadaljevanju šolanja po srednji šoli na tem področju.

V ta namen smo analizirali vrsto tujih študijskih programov s tega strokovnega področja, vzpostavili stik s tujimi šolami, pridobili mnenja in soglasja uglednih podjetij, združenj, zbornic, medicinskih organizacij, ministrstev,..., kar je težko in zahtevno delo. Zaradi dolgotrajnih postopkov smo idejo o ustanovitvi višje šole za področje kozmetike opustili. Leta 2009 smo idejo ponovno obudili, ker je bila za nas spodbudna potrditev programa na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje. Leto pozneje je Strokovni svet potrdil program Velnes.

Glede na to, kdo je Glotta Nova in s čim se že več kot 20 let ukvarja, menimo, da kot VSŠKV popolnoma ustrezamo profilu primernega izvajalca na področju izobraževanja kozmetikov in organizatorjev velneških dejavnosti. K temu dodajamo:
 • Že več kot 20 let aktivno delujemo na slovenskem in mednarodnem izobraževalnem trgu. Specializirani smo za razvoj človeških virov in potencialov ter celosten razvoj posameznikov, predvsem skozi mehke veščine (Soft Skills). Večina naših izobraževalnih programov je posledica lastnega znanja in prizadevanj.
 • Ne bojimo se pionirstva, saj smo: prvi v Sloveniji pripeljali metodo celostnega učenja in poučevanja, nevrolingvistično programiranje (NLP), sugestopedagogiko, prvi v Sloveniji smo se lotili coachiga, med prvimi smo se lotili oblikovanja kariernega razvoja posameznikov, vpeljali metode sproščanja, miselne vzorce in mentalne treninge v učni proces, med prvimi smo začeli z vpeljevanjem aktivnih metod poučevanja,...
 • Kot avtorji licenčne metode poučevanja Globalno učenje® smo inovativni, ustvarjalni in prodorni pri vnašanju elementov le-te v celoten učni proces.
 • Smo eni redkih, ki usposabljajo svoje lastne učitelje in za področje upravljanja z znanjem.
 • Smo goreči zagovorniki ideje, da je posameznik celostno bitje in da ga tudi takega moramo upoštevati v procesu učenja, da je sposoben osebne rasti in razvoja in da je vseživljenjsko učenje edina kategorija, ki posamezniku omogoča aktivnost do konca življenja.
 • Od našega nastanka dalje se ukvarjamo s posameznikom in njegovim dobrim počutjem (duhovni, duševni, mentalni, telesni velnes) in ljudi učimo, kaj storiti, da bodo to dobro počutje dosegli, ohranjali in ohranili. V veliki meri nam pri tem pomagata metodologiji nevrolingvističnega programiranja in coachinga.
 • Večina višjih strokovnih šol nima enotne strokovne in vsebinske usmeritve. Mi smo se odločili drugače. Šola bo namreč združevala več sorodnih in vsebinsko povezanih študijskih programov na področjih: nega in lepota, dobro počutje (Wellness, Velnes), zdravje in zdrav ter uravnotežen življenjski slog, gibanje in rekreacija.
 • Vsebinska usmerjenost v zgornja področja šoli omogoča koncentracijo strokovnega znanja za dosego zastavljenih ciljev. Pri programski shemi šole, razvoju in izvedbi programov, sledimo ciljem EU projektov Vital, Time-well, APHRO modulom izobraževanja, CIDESCO standardom in sodobnim razvojnim trendom pri nas in v svetu - predvsem pa celostnemu (holističnemu) pogledu na razvoj človeka in njegovo zdravje.
 • Področje nege, lepote, dobrega počutja, zdravja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga,... je interdisciplinarno, zato je celosten pristop nujen. VSŠKV ve kaj je celosten pristop in tak pristop izvaja.
 • Medtem, ko se dosedanji višješolski programi soočajo s prenovo, VSŠKV že od svoje ustanovitve dalje deluje na osnovi ugotovitev, standardov in normativov, ki jih zahteva prenova višješolskih programov, kot je modularnost, izbirnost in več praktičnega izobraževanja ter ECTS.
 • Več kot 20 let na področju znanja sodelujemo s skoraj vsemi slovenskimi zdravilišči, naše stranke so bolnišnice in klinični centri, sodelujemo s celotno slovensko farmacevtsko industrijo in vsemi farmacevtskimi organizacijami iz sveta, ki svoje proizvode plasirajo na slovenskem trgu in v tujini,...
 • In še bi lahko naštevali.

Zakaj bi postal/a kozmetik/kozmetičarka ali organizator/organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti?

Delo v kozmetiki in velnesu je dinamično in kreativno ter polno strokovnih izzivov. Oba poklica sodita v poklica prihodnosti. Se izjemno hitro razvija, je globalno razvejan in dokaj enotno, zato strokovnjaki za področje kozmetike in velnesa potrebujejo najnovejša znanja iz področja stroke, biti morajo dobro seznanjeni z najnovejšimi smernicami poslovanja in z možnostmi ponudbe, seznanjeni morajo biti z domačimi in tujimi trendi,... in seveda zato, ker sta oba poklica izjemno dinamična, polna vsakodnevnih izzivov, zanimiva in raznovrstna, pomenita delo z ljudmi in za ljudi, omogočata strokovno napredovanje in izgradnjo osebne blagovne znamke.

O izrednem študiju – študiju odraslih

V okviru VSŠKV trenutno potekata 2 višješolska programa, program Kozmetika in program Velnes. Oba progra izvajamo samo v obliki izrednega študija, temu sta prilagojena tako urnik kot obseg dela in poudarki na predavanjih.

Spričevala in diplome odraslih so enakovredne dokumentom iz šol za mladino. Organiziranega učnega procesa je v programih zanje manj kot v šolah, namenjenih mladini. Standardi znanj in s tem tudi zahtevnost izpitov pa niso nižji. Nekaj pomenijo življenjske in delovne izkušnje, nekatere vsebine odrasli, pogosto bolj usposobljeni in motivirani za učenje kot mlajši, osvojijo z individualnim učenjem, marsikatero bližnjico do znanja pa pokažejo andragoški svetovalci. Svetovanje je enakovredna, zelo pomembna oblika pedagoškega dela v šolah za odrasle.

Študenti višjih strokovnih šol za odrasle (izredni študenti) imajo enak status in enake pravice kot redni študenti, če niso zaposleni in če ne uživajo materialnih pravic kot nezaposlene osebe.

Predavatelji so usposobljeni za delo z odraslimi, zato znajo pomagati pri priklicu »pobeglega znanja«. Nove vsebine vedno temeljijo za izkušnjah in predhodnem znanju vsake skupine študentov posebej, kar predavatelji tudi najprej ugotavljajo.

Ugodnosti za študente

Vsakega študenta v času študija obravnavamo kot pomembnega posameznika, s specifičnimi posebnostmi, sposobnostmi in znanjem, ga motiviramo, usmerjamo in mu svetujemo.

Priznavamo predhodno pridobljeno znanje in izkušnje in prilagajamo izvedbo programa in študija odraslim udeležencem ter tako omogočamo aktivno soustvarjanje znanja in veščin.

Naši predavatelji, mentorji in strokovni sodelavci so vrhunski strokovnjaki in odlični pedagogi.

Poleg organiziranih predavanj nudimo študentom številne dodatne možnosti učenja in študija (e- učenje, samostojno delo v študijskem središču, knjižnica, dopolnilno izobraževanje, svetovanje, načrtovanje kariere,...).

Že med študijem usmerjamo študente v projektno delo in mednarodne aktivnosti in navezujemo stike s potencialnimi delodajalci doma in v svetu.

Posebno skrbno spremljamo in ugotavljamo kakovost študijskega procesa, saj se zavedamo, da nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši.

Že v času študija in tudi po končanem študiju omogočamo študentom spopolnjevanje in nadgradnjo njihovega znanja z organiziranjem dodatnih seminarjev in tečajev.

Študentom brez praktičnih izkušenj, omogočamo opravljanje prakse v izbranih kozmetičnih in velnes centrih in organizacijah doma ter v tujini.

Ponašamo se z netipično »šolskimi« pogoji za študij kot so: sodobno opremljeni učni prostori za izobraževanje odraslih, z vso najnovejšo učno tehnologijo in opremo. Študij poteka po sodobnih in aktivnih metodah in oblikah dela, ki omogočajo študentom aktivnost in sodelovanje.

In nenazadnje: Vedno se lahko pripeti kaj nepredvidenega. Zaradi delovnih obveznosti se študent včasih ne more udeležiti predavanj, vaj, itd., npr. službeno odpotuje, ipd. Z nasveti ali manjšimi prilagoditvami bo VSŠKV pomagala študentu, da se njegov študij ne bi preveč upočasnil. V pogovoru z direktorjem zavoda, ravnateljem, pedagoškim vodjem ali strokovnimi svetovalci bo VSŠKV skupaj s študentom za vsak tovrsten primer poskušala poiskati ustrezno rešitev.

Praktičnost znanja

VSŠKV usposablja študente za samostojno opravljanje nalog, ki so tipične za poklic kozmetik/kozmetičarka in poklic organizator/organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti. V ta namen VSŠKV študentom omogoča, da se srečujejo s primere iz prakse in na ta način pridobivajo neprecenljive izkušnje.

Izkušnje se pravzaprav pretakajo s predavatelja na študente, med študenti in tudi s študentov na predavatelje. Študenti osvojijo nekaj teoretičnih znanj, nato pa na njih gradijo praktična.

Študij pri večini predmetov poteka v obliki predavanj in vaj. Pri vajah naj bi bili študenti čim bolj aktivni. Pripravijo seminarske ali projektne naloge, nastopajo, diskutirajo ali rešujejo probleme ter vadijo.

Praktično izobraževanje

Je pomemben in obvezen del študijskega programa oz. študija.

Tisti, ki te izkušnje imate, vam jih šola prizna! Za tiste, ki nimate nikakršnih izkušenj, pa poskrbimo, da jih v procesu študija čim več pridobite!

Praksa poteka v salonih, centrih, organizacijah,... kozmetične/velneške dejavnosti po vsej Sloveniji.

Z organizacijami, ki prakso izvajajo ima šola že sklenjene ustrezne pogodbe.

Šola ima organizatorja prakse, ki skrbi, da praksa dobro in kakovostno poteka in da študenti iz prakse odnesejo čim več konkretnega znanja.

Mentorji v organizaciji so posebej usposobljeni za pedagoško delo s študenti.

Študenti prakso opravljajo lahko tudi v tujini.

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Na VSŠKV znanje preverjamo z izpiti. Predmetne izpite, to je izpite iz določenega predmeta iz letnika (cikla), šola organizira v 30 dneh po koncu predavanj, dva do tri tedne za tem pa še en rok za tiste, ki na prvem niso bili uspešni, ali se ga ne udeležijo.

Študenti imajo v šolskem letu na voljo še izpitne roke, v katerih se lahko prijavijo na različne predmete in na poljubno število predmetov. Ocene na višji strokovni šoli so od 5 (nzd.) do 10 (odl.). Izpiti so lahko pisni ali pisni in ustni.

Organizirani učni proces poteka predvsem v obliki predavanj in vaj. Običajno so predavanja in vaje na urniku za dva predmeta vzporedno. Ko se nek predmet izteče, se začne naslednji.

Znanje za predmet praktično izobraževanje študent pridobi z delom v podjetju .oz organizaciji, ki opravlja dejavnost skladno s programom.

Potek študija

Študij poteka v tečajni obliki in v rokih, ki jih določi šola z razporedom predavanj. Predavanja in vaje potekajo dvakrat do trikrat na teden, v popoldanskih urah od 16.45 do 20.45, občasno tudi ob sobotah od 9.00 do 13.00.

Za izpite študenti izbirajo predmetne ali odprte izpitne roke.

Znanje, ki ga prinašate s seboj, velja!

Ob vpisu na VSŠKV imajo študenti različna znanja, ki so jih osvojili v javno veljavnih programih višješolskega ali visokošolskega izobraževanja in v drugih izobraževalnih programih ali z delom.

Izpite, ki jih študent opravi v javno veljavnih programih drugih višjih ali visokih šol, presoja in odobrava študijska komisija.

Študent, ki je v dvakratnem obsegu opravljal tipična dela iz poklica, za katerega se izobražuje, lahko s sklepom študijske komisije pridobi priznanje predmeta praktično izobraževanje.

Diplomski izpit

Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi ter z izdelavo in zagovorom diplomske naloge.

Teme diplomskih nalog se razpišejo predvidoma junija, takrat študenti lahko izbirajo ponujene teme ali prijavijo lastne.

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Študent izbere temo diplomske naloge ob koncu 2. letnika (cikla) v dogovoru z mentorjem oz. predavateljem. Iz naloge mora biti razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.

Študent mora diplomsko nalogo oddati v roku, ki ga določi referat za študentske zadeve in nalogo zagovarjati pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji VSŠKV. Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi in uspešno opravljenim zagovorom diplomske naloge - diplomskim izpitom.

Študent lahko izbere tudi tàko temo, da lahko diplomsko nalogo izdela med praktičnim izobraževanjem, oziroma zaposleni študenti pri ustreznem delu. Izdelana je lahko kot projekt oziroma načrt določenega poslovnega postopka, ki poteka v podjetju oz. organizaciji.

Po uspešnem zaključku izobraževanja, diplomant prejme javno veljavno diplomo in pridobi VI/1. stopnjo izobrazbe ter strokovni naziv Kozmetik/Kozmetičarka oz. Organizator/organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti.

Za zagovore diplomskih nalog so letno na voljo štirje roki, junija, septembra, decembra, in marca. Če pa bo potrebno, bomo našli tudi peto - individualno rešitev.

Pogoji za vpis in postopek vpisa

Ker je vsebina te rubrike precej dinamična glede na čas ogleda spletnega mesta, prosimo obiščite aktualno povezavo http://www.vskv.si/studij/vpis/index.php.

Pogoji za napredovanje v višji letnik (cikel) in dokončanje študija

V 2. letnik (cikel) lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti,...) 1. letnika (cikla) v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik (cikel), če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika (cikla) v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija VSŠKV na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje študija:
 • Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 95 KT
 • Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 15 KT
 • Prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT
 • Diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prehod v visoke šole

Nekatere visoke šole, kot so: Visoka šola za podjetništvo Piran, Visoka šola za management Koper, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto,... v 2. letnik (cikel) študija vpisujejo tudi študente višjih šol, vendar morajo študenti pri tem opraviti nekatere diferencialne izpite za 1. letnik (cikel) študija.

Pogoj za vpis je povprečna ocena iz višješolskega študija vsaj 8. Na VSŠKV doseženo pozitivno oceno lahko študent brezplačno tudi dviga.

Študij na visokih šolah traja tri leta, kar pomeni, da lahko študent v štirih letih, z vmesno pridobitvijo poklica šeste stopnje, na ta način doseže visokošolsko izobrazbo.

Več informacij o tem se nahaja v objavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, samostojnih visokošolskih zavodov, itd.

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si