EN | RU | HR
 
 

Višješolski študijski program Velnes

Poklici v velneški dejavnosti, so poklici prihodnosti, saj se ukvarjajo z dobrim počutjem in zdravim ter uravnoteženim življenskim slogom, to pa so zelo pomembni pogoji za večjo kakovost življenja. In k tej vsi strmimo,... iz dneva v dan bolj!

V prihodnosti bo torej pomembno, KAJ se ponuja na tem področju, še bolj pomembno pa bo, KAKO se to ponuja! To pa že danes sproža nujo po visoki meri ustvarjalnosti pri oblikovanju in vpeljavi novih velneških storitev na trg ter izboljšanju že obstoječe ponudbe.

Izobrazba in poklicni naziv

Po končanem študiju diplomant/ka pridobi VI/1. stopnjo strokovne izobrazbe in poklicni naziv Organizator / Organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti (org.posl.vel.).

Namen programa

Višješolski strokovni študijski program Velnes omogoča poglobitev in nadgradnjo formalno in neformalno pridobljenega strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja ter veščin s področja dobrega počutja, zdravja, športa, telesne in duševne aktivnosti, estetike, prehrane,... na višji stopnji zahtevnosti.

Namen programa je pridobiti uporabna znanja za sodobne pristope za krepitev kakovosti življenja in zdravja posameznikov ter celovito organiziranje in vodenje velneških storitev.

Program nudi študentom aktiven študij in izbirnost posameznih predmetov oz. modulov glede na interese posameznika. Kreditno ovrednotenje po evropskem sistemu, pa omogoča tudi mobilnost pri zaposlovanju in priznavanje poklicne izobrazbe, ne samo na slovenskem, ampak tudi na evropskem trgu dela in znanja.

Po končanem študiju imajo diplomanti odlične možnosti razvoja kariere in udejanjanja lastnih podjetniških idej na področju velnesa.

Cilji programa in pridobobljeno znanje

Cilja višješolskega študijskega programa Velnes sta:
 • razviti poklicna in strokovna znanja ter veščine za uspešno opravljanje velneške dejavnosti,
 • oblkikovati poklicno identiteto, strokoven, profesionalen in odgovoren odnos do kakovostnega opravljanja svojega dela.
Organizator / Organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti na delovnem mestu opravlja predvsem naslednja dela:
 • načrtuje, organizira, koordinira in vodi (lastno) velneško dejavnost,
 • svetuje posameznikom in skupinam posameznikov o velneških storitvah,
 • pripravlja individualne / prilagojene programe za stranke,
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo,
 • oblikuje in trži (nove) velneške storitve,
 • komunicira in sodeluje s strankami, sodelavci, sodeluje v strokovnih timih,
 • skrbi za kakovost dela, dobro počutje ter zadovoljstvo strank,...

Način in oblika izvajanja študija

 • Študijski program Velnes je javnoveljaven. Program se umešča v terciarno izobraževanje.
 • Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
 • Program traja 2 leti in se izvaja v okviru 3 ciklov.
 • Posamezno študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku (ciklu) 34 tednov, od tega 24 tednov organiziranega izobraževanja in 10 tednov prakse pri delodajalcih.
 • Program je ovrednosten skupno s 120 KT.

Pogoji za vpis

V višješolski strokovni študijski program Velnes se lahko vpiše:
 • kdor je uspešno končal splošno ali poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. ima diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju, ali
 • kdor ima mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preskus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo.

Pogoji za napredovanje v 2. letnik (cikel) študija

V 2. letnik (cikel) študija lahko napreduje študent, ki je uspešno opravil vse študijske obveznosti iz predpisanih predmetov 1. letnika (cikla) v obsegu najmanj 45 KT. Pri tem mora v celoti opraviti študijske obveznosti iz vaj, seminarskih nalog, projektov in praktičnega izobraževanja.

Pogoji za dokončanje študija

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, poročila o vajah), in sicer:

Vse obvezne module v obsegu 83 kreditnih točk:
 • Komunikacija (15 KT)
 • Ekonomika in poslovanje (20 KT)
 • Trženje in turizem (20 KT)
 • Velnes (28 KT)
Izbirne module v obsegu 27 kreditnih točk:
 • Zdravo prehranjevanje (27 KT)
 • Gibanje, telesne aktivnosti (27 KT)
 • Duševni velnes (27 KT)
 • Lepota in telesna nega (27 KT)
Prosto izbirni predmet (5 KT)

Diplomsko delo (5 KT)

Študent izbere temo diplomske naloge ob koncu 2. letnika (cikla), v dogovoru z mentorjem in predavateljem VSŠKV. Iz naloge je razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.

Diplomsko nalogo študent odda v roku, ki ga določijo v referatu za študentske zadeve. Diplomo študentje zagovarjajo pred posebej imenovano komisijo VSŠKV, člani katere so dva predavatelja VSŠKV in mentor diplomske naloge.

Izobraževanje je zaključeno, ko študent uspešno opravi vse študijske obveznosti in diplomski izpit.

Predmetnik

Študijski program je ovrednoten s kreditnimi točkami po prenosnem evropskem kreditnem sistemu ECTS.

   
št.kontaktnih ur    
Ime modula / predmeta Letnik,
O-obv.
I-izb.
PR SV LV SK DELO KT
Komunikacija              
Poslovno sporazumevanje in vodenje 1 – O 36 24 / 60 / 4
Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (angl., nemšč.) 1 – O 24 36 / 60 / 4
Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (ital., angl., nemšč., franc.) 1 – O 24 36 / 60 / 4
Praktično izobraževanje: Poslovno sporazumevanje in vodenje 1 – O / / / / 100 3
Ekonomika in poslovanje              
Ekonomika in podjetništvo 1 – O 36 / 24 60 / 5
Poslovna informatika s statistiko 1 – O 48 / 24 72 / 5
Pravni predpisi 1 – O 48 12 / 60 / 5
Praktično izobraževanje: Ekonomika in poslovanje 1 – O / / / / 150 5
Trženje in turizem              
Trženje storitev 1 – O 48 0 24 72 / 7
Uvod v turizem in destinacijski menedžment 1 – O 60 0 24 84 / 8
Praktično izobraževanje: Turizem in trženje storitev 1 – O / / / / 150 5
Velnes              
Velnes in velneška dejavnost 2 – O 48 / 60 108 / 7
Upravljanje in poslovanje velneških centrov 2 – O 48 / 60 108 / 7
Oblikovanje in trženje velneških proizvodov 2 – O 48 / 72 120 / 8
Praktično izobraževanje: Velnes 2 – O / / / / 190 6
Zdravo prehranjevanje (*)              
Osnove zdravega prehranjevanja 2 – I 66 / 66 132 / 10
Kulinarika in vitalnost 2 – I 54 / 78 132 / 10
Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in prehranjevanja 2 – I       210 / 7
Gibanje, telesne aktivnosti (*)              
Osnove gibanja in športne aktivnosti 2 – I 66 / 66 132 / 10
Športna animacija in osebno trenerstvo 2 – I 54 / 78 132 / 10
Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in gibanja 2 – I       210 / 7
Duševni velnes (*)              
Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj 2 – I 66 / 66 132 / 10
Menedžment stresa in metode sproščanja 2 – I 54 / 78 132 / 10
Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in osebnostna rast 2 – I / / / / 120 7
Lepotna in telesna nega (*)              
Principi lepotne in telesne nege ter higiene 2 – I 66 / 66 132 / 10
Stilno svetovanje in pravila vedenja 2 – I 54 / 78 132 / 10
Praktično izobraževanje: Lepotna in telesna nega 2 – I / / / / 210 7
Prosto izbirni predmet 1 – I 36 0 36 72 0 5
Diplomska naloga O           5
---
Opombe: PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, SK – skupaj, DELO – skupno število ur samostojnega dela študenta, O – obvezni predmet, I – izbirni predmet.

Izbirne vsebine

Študenti programa Velnes izberejo enega od štirih izbirnih modulov (*) iz predmetnika:
 • Zdravo prehranjevanje,
 • Gibanje, telesne aktivnosti,
 • Duševni velnes,
 • Lepotna in telesna nega,
s čimer svoje znanje glede na svoj interes in potrebe specializirajo. Izbrani izbirni modul postane s tem obvezni modul.

Študenti se v teku študija po lastni izbiri odločijo tudi za enega od prosto izbirnih predmetov.

Dodatne informacije

Za več podrobnih informacij o študijskem programu Velnes prebrskajte Katalog znanja VSŠKV – Višješolski študijski program Velnes

Z veseljem pa vam bomo posredovali dodatne informacije, o vsem, kar vas še zanima.

Kontaktirajte nas!
Velnes 

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
Prijava za vpis
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
TVU
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si