EN | RU | HR
 
 

Pogosta vprašanja in odgovori

Aktualno pred vpisom

Ali VSŠKV izvaja javno veljavne študijske programe?

Da. Višješolska študijska programa Kozmetika in Velnes, ki ju izvaja VSŠKV, sta javno veljavna študijska programa, akreditirana in verificirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Oba študijska programa sta ovrednotena s 120 kreditnimi točkami (KT) po evropskem prenosljivem sistemu ECTS.

Koliko časa traja študij?

Študij traja 2 leti do 3 leta ter se izvaja v okviru treh ciklov. 1. in 2. cikel (letnik) sta namenjena tekočim študijskim obveznostim (predavanja, vaje in izpiti), 3. cikel pa je namenjen opravi morebitnih še manjkajočih študijskih obveznosti ter pripravi in zagovoru diplomske naloge.

Katero raven izobrazbe pridobim po končanem študiju?

Po končanem študiju pridobite VI/1. stopnjo izobrazbe.

Kakšen bo moj poklicni naziv po končanem študiju?

Po končanem študiju pridobite poklicni naziv Višji kozmetik / Višja kozmetičarka - po programu Kozmetika, oz. Organizator / Organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti - po programu Velnes.

Ali se lahko na VSŠKV vpišem tudi redno?

Ne. Študij na VSŠKV je zaenkrat možen le kot izredni študij, ki je plačljiv.

Ali VSŠKV izvaja tudi študij na daljavo (on-line študij)?

Ne. Študij na VSŠKV poteka v klasični obliki.

Kako poteka izredni študij?

Izredni študij je oblika študija, ki je prilagojena zaposlenim študentom, oziroma tistim, ki zaradi narave svojega dela ali drugih interesnih aktivnosti (npr. športniki) ne morejo obiskovati predavanj v dopoldanskih urah, oziroma tistim, ki jim enostavno bolj ustreza popoldanski oz. večerni termin študija.

Predavanja in vaje tako potekajo dva do trikrat na teden od 16.45 do 20.45 ter občasno ob sobotah od 9.00 do 13.00.

Bistvena posebnost izrednega študija je ta, da se predmeti izvajajo zaporedno (do dva predmeta hkrati) in ne vsi vzporedno kot je to primer pri rednem študiju. Ko se prvi predmet izteče se zaključi z izpitom, nato sledi naslednji predmet, izpit, itd.

Ali z vpisom na izredni študij pridobim status študenta in kakšne so moje pravice?

Da. Študent ima, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, naslednje pravice, ki veljajo v primeru, ko oseba ni v delovnem razmerju ali prijavljena kot iskalka zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje:
 • pravico do zdravstvenega varstva,
 • pravico do bonov za prehrano,
 • pravico do subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi,
 • pravico do štipendiranja,
 • pravico do družinske pokojnine,
 • pravico do možnosti opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organizacij (študentski servisi),
 • pravico do možnosti bivanja v dijaških domovih, ipd.
Pravice, ki izhajajo iz statusa študenta, lahko z vpisom na višjo šolo uveljavljate največ 3 leta.

Kako je z vpisom zaradi statusa - ti. fiktivnim vpisom?

VSŠKV se lahko pohvali z izjemno nizkim deležem fiktivno vpisanih študentov, kar seveda pozitivno vpliva na imidž šole v akademski sferi, med delodajalci in širše. Šola fiktivnim vpisom ni naklonjena in vas bo zavrnila, v kolikor boste direktno povpraševali po tej možnosti. Šola sicer deluje visoko profesionalno in vpisuje vse kandidate, ki izpolnujejo pogoje za vpis ter vas po motivih za vpis ne sprašuje.

Ali obstaja starostna omejitev za vpis v študij?

Ne, starostne omejitve ni.

Ali obstaja količinska omejitev vpisa?

Da. Količinsko je vpis na VSŠKV omejen na 45 vpisnih mest za program Kozmetika in 55 vpisnih mest za program Velnes. Če se prijavi več kandidatov kot je vpisnih mest, šola v soglasju z ministrstvom sprejme sklep o omejitvi vpisa.
---
Vsekakor vam svetujemo, da oddate prijavo za vpis že v 1. prijavnem roku, s čimer si povečate možnost za vpis ter se ognete morebitnemu izbirnemu postopku, v primeru, da bi bila v 2. prijavnem roku sprejeta omejitev vpisa.

Kakšna merila se upoštevajo v primeru omejitve vpisa?

V prijavnem roku, v katerem je prišlo do omejitve vpisa, se v izbirnem postopku upoštevajo sledeča merila:
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, maturi ali poklicni maturi (50%),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (50%).
[ Izračun točk ]

Zaključil/a sem tri letno poklicno srednjo šolo. Se lahko vpišem v študij?

Ne. Razen v primeru, da imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Zaključil/a sem štiri letno srednjo šolo. Se lahko vpišem v študij?

Da. V višješolski študij se lahko vpišete, če ste opravil ali splošno ali poklicno maturo oziroma ste končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Srednjo šolo sem končal/a že dolgo nazaj. Ali je to problem?

Ne. Za študij se lahko posamezniki odločate ne glede na to, koliko časa je preteklo od vašega zaključka šolanja na srednješolski stopnji.

Kdaj in kako poteka prijava za vpis?

Prijavne roke za vpis v višješolski študij določa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Prijavni roki za študijsko leto 2023/2024 so sledeči:
 • 1. prijavni rok: 20. februar do 15. marec 2024,
 • 2. prijavni rok: 23. do 29. avgust 2024.
Prijavo za vpis oddate v zgoraj omenjenih rokih s pomočjo spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/. Prijavni obrazec elektronsko izpolnite, nato ga natisnite, izpisek lastnoročno podpišite in ga skupaj z dokazili (če so potrebna; glej naslednje vprašanje) pošljite po priporočeni pošti na višješolsko prijavno službo na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje


Če želite lahko ves postopek prijave opravite tudi pri nas na šoli. Vašo prijavo bomo za vas natisnili in jo brezplačno odpremili.

Kakšna dokazila moram predložiti prijavi?

Če ste zaključili srednjo šolo oziroma ste opravljali poklicno maturo po juniju 2002, prijavi ne priložite nobenih dokazil. Če ste srednjo šolo končali pred junijem 2002 morate prijavi priložiti pri notarju overjene fotokopije spričeval, in sicer spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika.

Ali je možno prijavo naknadno spremeniti?

Spremembe oz. zamenjave študijskih želja so možne v okviru poteka posameznega prijavnega roka. V kolikor se do zaključka prijavnega roka odločite za spremembo, morate poslati novo prijavo in na zadnji strani obrazca, pod opombe, napisati, da ste en prijavni obrazec že predhodno poslali ter navesti datum vaše prave prijave, - tiste, ki naj jo Višješolska prijavna služba kot pravilno upošteva. Po zaključenem prijavnem roku spremembe študijskih želja niso več možne. Možno pa je oddati novo prijavo v okviru naslednjega prijavnega roka oz. se vpisati neposredno na šoli. (Glej tudi naslednje vprašanje).

Prijavil/a sem se na drugo višjo šolo (1. študijska želja), ali se lahko vseeno vpišem na VSŠKV?

V primeru, da ste pri prijavi kot 1. študijsko željo vpisali študijski program, ki ga izvaja druga višja šola in ste bili v ta program sprejeti, se na VSŠKV v okviru te iste prijave ne morete vpisati, četudi ste študijski program VSŠKV navedli kot 2. oz. 3. željo. Podrejene študijske želje bi prišle v poštev samo v primeru, če se vse vaše nadrejene študijske želje zaradi omejitve vpisa (izbirni postopek) ne bi uresničile. Seveda pa imate možnost, da se ne vpišete v program oz. na šolo, kamor ste bili sprejeti, pač prijavo ponovno oddate v okviru naslednjega prijavnega roka, oz. se na VSŠKV, v primeru še prostih mest, vpišete neposredno (3. prijavni rok).

Povsem enako velja tudi za morebitno interno zamenjavo študijskih programov, ki jih izvaja VSŠKV (Kozmetika / Velnes). Če želite izbrani študijski program pred vpisom zamenjati, boste morali na Višješolsko prijavno službo oddati novo prijavo oz. se v izbrani program, v primeru še prostih mest, vpisati neposredno na šoli (3. prijavno-vpisni rok).

Kakšen je postopek, če sem prijavo za vpis oddal/a, vendar nisem uspešno opravil/a mature?

Če ste prijavo za vpis oddali v okviru 1. prijavnega roka, vendar niste uspešno opravili 1. roka mature, morate postopek prijave ponoviti in prijavo za vpis ponovno oddati v okviru 2. prijavnega roka. Vaša druga prijava bo veljavna, če boste na jesenskem roku mature uspešni. Druga možnost je ta, da celoten vpisni postopek, v primeru še prostih mest, uredite direktno na šoli - 3. prijavno-vpisni rok.

Kdaj poteka vpis?

Vpisi bodo potekali v drugi polovici meseca avgusta 2024 za 1. prijavni rok in konec septembra 2024 za 2. prijavni rok.

Ali se lahko še vedno vpišem, če sem zamudil/a 2. prijavni rok?

Da. Vpis je možen v okviru 3. prijavno-vpisnega roka, ki poteka do 9. oktobra 2024 oz. do zasedbe prostih vpisnih mest (tisto kar je prej). Celoten postopek glede vpisa v tem primeru opravite direktno na VSŠKV.

Ali se lahko še vedno vpišem, če sem zamudil/a 3. prijavno-vpisni rok?

V primeru še prostih mest po 3. prijavno-vpisnem roku, je vpis možen po sklepu ravnatelja šole, ki mora odobriti vaš medletni vpis.

Kaj potrebujem za vpis?

Za vpis potrebujete veljaven osebni dokument in dve vaši aktualni fotografiji standardnih dimenzij. V primeru, da se vpisujete na šolo direktno, brez predhodno oddane prijave Višješolski prijavni službi, pa še fotokopijo ali original spričevala zaključnega izpita oz. splošne mature ali poklicne mature.

V pregled in podpis vam bo posredovana Pogodba o medsebojnih obveznostih pri izrednem študiju v višješolskem izobraževalnem programu Kozmetika / Velnes. Prejeli boste tudi položnico za plačilo vpisnine (290,00 EUR), ki jo poravnate naknadno, do roka za plačilo, brezgotovinsko.

Sem tujec. Ali se lahko vpišem?

Da. Podrobne informacije o vpisu za tuje državljane najdete na povezavi http://vps.vss-ce.com/VPS/tuji_drzavljani.htm, oz. na naših prilagojenih spletnih straneh za tujce www.vskv.hr (hrvaška stran), www.vsskv.ru (ruska stran), www.vsskv.com (angleška stran).

Kakšen je postopek, če mi šolanje plača podjetje?

Ob vpisu zahtevajte obrazec, ki ga izpolni podjetje. Na podlagi posredovanih podatkov na obrazcu, šola podjetju izstavi račun. Možno je tudi, da podjetje plača le del šolnine, vi pa preostanek. Plačilo šolnine na mesečne obroke (12) je na VSŠKV možno tudi za podjetja.

Aktualno pred in po vpisu

Ali se mi priznajo že opravljeni izpiti z drugih višjih šol ali fakultet?

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah ali fakultetah, lahko oddate vlogo (prošnjo) za priznavanje znanja, ki jo dobite v referatu šole. Vlogi je potrebno priložiti potrjen učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita. Študijska komisija pregleda vašo vlogo in vas pisno obvesti o rezultatih obravnave vloge. Vlogo lahko oddate tudi že pred vpisom v študij.

Kako je s priznavanjem predhodno pridobljenega znanja?

Vse oblike predhodno pridobljenega znanja obravnava študijska komisija na podlagi vaše vloge (prošnje) za priznavanje znanja, ki jo je potrebno opremiti z dokazili. Če komisija ugotovi, da se vaše predhodno pridobljeno znanje ujema s cilji predmeta, se vam obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene. Nemogoče je, da bi se vam priznalo kakršnokoli formalno pridobljeno znanje v okviru srednješolskega izobraževanja. Formalno pridobljeno znanje, ki ga šola lahko prizna, mora biti pridobljeno na vzopredni ravni (višje šole) oz. na višji akademski ravni (fakultete). Lahko pa se prizna neformalno pridobljeno znanje (razni tečaji, usposabljanja, licence, ipd.).

Kozmetiko / velnes že študiram na drugi šoli, vendar želim študij nadaljevati na VSŠKV. Je to možno?

Prepis na VSŠKV z druge višje šole, ki izvaja enak študijski program, je možen. V tem primeru morate na našo šolo nasloviti vlogo (prošnjo) za priznavanje znanja ter navesti razloge za prepis. Najbolj enostavno gre, če vaš prepis sovpada z vpisom v 2. letnik (cikel) študija oz. ste izpolnili zahtevane pogoje za vpis v 2. letnik (cikel) študija. Vaša vloga bo poslana v presojo študijski komisiji, ki mora vaš prepis odobriti. Kaj prepis za vas pomeni v finančnem smislu, je odvisno v veliki meri od pogodbe, ki jo imate sklenjeno z obstoječo šolo, katero trenutno obiskujete.

Kako bom opravljal/a praktično izobraževanje? Kje lahko opravljam praktično izobraževanje, če nisem zaposlen/a?

Če imate vsaj dve leti delovnih izkušenj, se vam lahko prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. Za vsako leto študija potrebujete eno leto delovnih izkušenj. Na začetku študijskega leta lahko oddate v referatu za študentske zadeve na šoli vlogo (prošnjo) za priznavanje praktičnega izobraževanja. Vlogi morate priložiti čim bolj natančen opis del s podpisom odgovorne osebe v podjetju, kjer ste zaposleni. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

Če nimate dovolj ustreznih delovnih izkušenj, potem boste praktično izobraževanje morali opravljati, saj je sestavni del programa. Na šoli pa vam bomo pri tem pomagali, saj pri izvedbi praktičnega izobraževanja sodelujemo s številnimi delodajalci po vsej Sloveniji.

Če niste zaposleni, lahko praktično izobraževanje opravljate v kateremkoli podjetju, kjer lahko opravljate dela in naloge, ki ustrezajo vašemu študijskemu programu.

Ali lahko študij predčasno prekinem?

Študij lahko na vašo zahtevo kadarkoli prekinete. Postopek prekinitve je enostaven, mora pa biti transparenten in dosledno izpeljan. V primeru, da želite študij predčasno prekiniti, morate najprej kontaktirati šolo. Poslali vam bomo izpisnico, ki jo morate izpolniti in podpisati ter odpremiti nazaj na šolo po priporočeni pošti s povratnico.

Ali moram poravnati celotno šolnino v primeru, da študij predčasno prekinem?

Ne. Če ste v tekočem študijskem letu prvič vpisani na VSŠKV, lahko do 30. novembra v istem študijskem letu uveljavljate pravico do vračila že vplačane šolnine (ne tudi vpisnine) in pravico do odpustka plačila še neplačane šolnine. V tem primeru moramo z vaše strani podpisano izpisnico prejeti najkasneje 30. novembra - ki velja za presečni datum opravičenosti do plačila šolnine.

Če boste izpis uveljavljali po tem datumu, ste dolžni predhodno poravnati vse vaše odprte študijske obveznosti, v kar sodijo vsi že izdani računi za plačilo (obrokov) šolnine, sicer si pridržimo pravico, da vas do poplačila študijskih obveznosti ne izpišemo ter vas v evidencah še naprej vodimo kot aktivnega študenta, ki je zavezan k plačilu tekočih študijskih obveznosti. S tem lahko za vas nastanejo dodatni stroški, ki jih boste morali poravnati.

V primeru, da nimate nobenih odprtih finančnih obveznosti do VSŠKV, bo izpis iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) opravljen v roku treh delovnih dni po prejemu izpisnice, zneski vplačane šolnine, do katerih vračila ste upravičeni (če ste), pa bodo vrnjeni na isti TRR iz katerega so bili vplačani na TRR šole. Izpis iz CEUVIZ pomeni prenehanje študentskega statusa in vseh pravic, ki izvirajo iz statusa. Izpis hkrati pomeni prenehanje vaših obveznosti do plačila vseh nadaljnjih obrokov šolnine - tistih, ki vam jih šola še ni zaračunala.

Kako je z vračilom šolnine, če sem šolnino vplačal/a v enkratnem znesku?

Če ste na šolo prvič vpisani v tekočem študijskem letu, izpis pa uveljavljate do 30. novembra v tekočem študijskem letu, vam bo šola povrnila celoten znesek šolnine, ki ste jo vplačali (glej prejšnje vprašanje in odgovor). Če boste izpis uveljavljali po 30. novembru v tekočem študijskem letu, pa razliko med zneskom vplačane šolnine in zneskom seštevka vseh obrokov šolnine, ki so bili za vaš študijski program vzporedno izdani od začetka tekočega študijskega leta (oktober) do vašega formalnega izpisa iz CEUVIZ. Izpis iz CEUVIZ bo šola opravila v roku treh dni od prejema vaše izpisnice.

Kaj se zgodi, če ne zmorem plačevati obrokov šolnine?

VSŠKV je šola s posluhom. Če se nepričakovano znajdete v izjemnih okoliščinah, lahko na šolo oddate vlogo (prošnjo) za odlog plačila šolnine z obrazložitvijo okoliščin. Prošnja mora biti utemeljena, snovati mora na resničnih in stvarno preverljivih okoliščinah ter dejstvih. Študijska komisija bo vašo prošnjo obravnavala in odločila o upravičenosti do odloga plačila ter vam o tem izdala sklep. Najdaljša doba za katero lahko uveljavljate odlog plačila šolnine je pol leta. Odlog plačila šolnine lahko tekom študija uveljavljate največ enkrat.

Kakšna je splošna praksa VSŠKV v primeru neporavnavanja študijskih obveznosti - obrokov šolnine?

Stroške izobraževanja morate plačati na podlagi prejetih računov oz. plačilnih nalogov do njih zapadlosti. K temu ste se (se boste) zavezali pri vpisu v študij s podpisom Pogodbe o medsebojnih obveznostih pri izrednem študiju v višješolskem izobraževalnem programu Kozmetika / Velnes.
S postrežbo kakovostnega znanja in drugih obštudijskih aktivnosti VSŠKV ne skopari, zato je prav, da se vsi držimo pravil igre! A vendar nekaj dobronamernih opozoril ne bo odveč:
 • V kolikor ste v zamudi s plačilom dveh obrokov šolnine ali več, izpitov ne morete opravljati. Elektronska blokada prijav na izpite se v tem primeru samodejno aktivira/deaktivira ob knjiženju plačil vsakokratno 16. dne v tekočem mesecu. Izredna deaktivacija blokade se lahko izvede na zahtevo študenta, ob predložitvi ustreznih dokazil, da so študijske obveznosti poravnane. V praksi to poteka tako, da študent pokliče v referat in sporoči, da je poravnal obveznosti, zaradi katerih je v blokadi. Šola preko e-banke preveri plačila in študentu ponovno omogoči prijave na izpite, če so obveznosti dejansko poravnane.
 • VSŠKV vam NE BO pošiljala sprotnih pisnih opominov za neporavnane študijske obveznosti. Po zakonu to tudi ni dolžna. Vsak je odgovoren zase in ve, kaj, oziroma, koliko je dolžan. Če ne ve, je vedno dobrodošel, da kontaktira referat šole in bo to izvedel.
 • VSŠKV vas zaradi neporavnanih študijskih obveznosti NE BO izključila iz študija. Neporavnavanje študijskih obveznosti ne daje zadostne pravne podlage za izključitev, izključitev pa sama po sebi tudi ne rezultira k izpolnitvi zavez Pogodbe o medsebojnih obveznostih pri izrednem študiju v višješolskem izobraževalnem programu Kozmetika / Velnes, h katerim ste se (se boste) ob vpisu zavezali.
 • 16. septembra, dan po tem, ko zapade v plačilo 12. oz zadnji mesečni obrok za plačilo šolnine v tekočem študijskem letu, bo VSŠKV individualno obravnavala vsak posamezen primer plačilne nediscipline. V kolikor bo VSŠKV na ta dan ugotovila, da ste v zamudi s plačiom šolnine za 3 mesečne obroke ali več in da na šolo niste predložili nikakršne pisne prošnje za odlog plačila z utemeljitvijo nezmožnosti plačevanja zaradi izrednih okoliščin (glej prejšnje vprašanje), vam bo šola naslednji delovni dan poslala pisno opozorilo oz. poziv, da vse svoje študijske obveznosti poravnate v roku 8 dni od prejema poziva. V primeru, da svojih obveznosti do roka ne boste poravnali, bo VSŠKV na pristojno sodišče v LJ podala predlog za sodno izvršbo na podlagi verodostojne listine za celoten znesek vaših neporavnanih študijskih obveznosti.
  Morebitna sodna izvršba ne vpliva na vaš status ali druge relacije s šolo, seveda pa za vas pomeni dodatne stroške, katerim se ne boste mogli izogniti.
 • Napredovanje v drugi oz. tretji cikel študija je mogoče samo v primeru, da ste predhodno poravnali vse odprte študijske obveznosti. Enako velja tudi za ponovni vpis, za evidenčni vpis, za predčasno prekinitev študija (izpis), za izdajo potrdila o opravljenih študijskih obveznostih, za izdajo diplomske listine, ipd.
---
Redno plačevanje vaših študijskih obveznosti odseva vašo (poslovno) kulturo. Plačila morajo biti vaša skrb in ne skrb šole! Pomembno je, da to razumete in to sprejemate. Kot študent, ste del šole. In ker je poštenost bistvena vrednota šole, mora le-ta biti tudi vaša osebna vrednota. Šola bo medtem skrbela za kakovosten izobraževalni proces, za vaše zadovoljstvo s študijem in za to, da boste kot diplomanti na trgu dela učinkoviti. Pošteno, mar ne?

Kaj lahko storim, če ne izpolnjujem pogojev za vpis v 2. letnik študija?

Na voljo imate naslednje možnosti:
 • V primeru, da še niste koristili možnosti za ponovni vpis, ki jo imate na voljo le enkrat pri vpisu v višješolsko izobraževanje, se lahko ponovno vpišete v 1. letnik študija, pod pogojem, da je na voljo izvedba programa po predvideni shemi, če ste v tekočem študijskem letu opravili študijske obveznosti v vrednosti najmanj 20 kreditnih točk (KT) ter praktično izobraževanje, vendar ne več kot 45 KT. Inštrument ponovnega vpisa vam omogoča ohranitev študentskega statusa in pravic, ki izvirajo iz študentskega statusa. Glede samega študija, vam ponovni vpis zagotavlja vse pravice kot ste jih imeli preteklo študijsko leto. Ponovni vpis je plačljiv po veljavnem ceniku.
 • Ne glede na prejšnjo določbo, imate pravico večkrat obiskovati isti letnik študija, pod pogojem, da je na voljo izvedba programa po predvideni shemi, če zaradi bolezni, starševstva, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin ali zaradi uveljavljanja pravic iz 40. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, niste izpolnil vseh predpisanih študijskih obveznosti. V tem primeru lahko na šolo oddate vlogo (prošnjo) za ponovni vpis v isti letnik študija. O utemeljenosti razlogov odloči ravnatelj, šola pa vam izda sklep glede odobitve / zavrnitve vaše vloge.
 • Lahko se vpišete evidenčno.

Kaj je evidenčni vpis?

Z evidenčnim vpisom se vam kot osebi brez statusa študenta na VSŠKV omogoči opravljanje študijskih obveznosti. Evidenčni vpis vam omogoča, da ste tekoče seznanjen z izpitnimi roki za predmete, ki jih še niste opravili oz. možnostmi za dokončanje vseh še neizpolnjenih študijskih obveznosti za pridobitev diplome, z izjemo praktičnega izobraževanja. Evidenčni vpis je mogoč vsakokratno do spremembe izbranega programa, kadarkoli v študijskem letu, velja pa do konca tekočega študijskega leta. Z evidenčnim vpisom ne pridobite študentskega statusa in niste vpisani v bazo CEUVIZ, zato kot oseba brez statusa tudi ne morete opravljati praktičnega izobraževanja pri delodajalcu. Če praktičnega izobraževanja niste opravili v okviru študija (najkasneje do izteka študijskega leta v katerem ste bili vključeni v 3. cikel), morate torej uveljavljati opravljeno praktično izobraževanje iz naslova svoje zaposlitve oz. drugih virov izven pristojnosti šole.

Opravljanje izpitov in drugih študijskih obveznosti v tekočem študijskem letu je mogoče samo v primeru, če ste kot študent brez statusa v tekoče študijsko leto evidenčno vpisani. Evidenčni vpis opravite na podlagi vloge za evidenčni vpis, ki jo dobite v referatu šole. Vloga in opravljanje izpitov je plačljivo po veljavnem ceniku.

Evidenčni vpis je mogoč samo v primeru, če ste bili predhodno (kadarkoli) že vpisani v 1. in/ali 2. in/ali 3. cikel programa Kozmetika ali Velnes na VSŠKV.

Kakšne ugodnosti mi prinaša vključitev v 3. cikel študija in kako poteka?

Vključitev študenta v 3. cikel je opcijska. V primeru, da se študent v 3. cikel ne želi vključiti, mora šoli to sporočiti do najkasneje konca meseca avgusta v tekočem študijskem letu. 3. cikel študija je primarno namenjen pripravi in zagovoru diplomske naloge, predhodno pa tudi opravi vseh manjkajočih študijskih obveznosti, v primeru, da jih še imate. Za vključitev v 3. cikel niso predpisane nobene vsebinske zahteve oz. pogoji, je pa s strani šole zaželjeno, da do vključitve v 3. cikel v celoti opravite praktično izobraževanje in seveda čim več izpitov, po možnosti vse. Z vključitvijo v 3. cikel in s plačilom prispevkov za 3. cikel vam pripadajo vse ugodnosti, ki jih študentom nudi/omogoča šola. Vključitev v 3. cikel je možna po plačilu vseh odprtih obveznosti (v kolikor jih imate). Z vključitvijo v 3. cikel vaš šola vpiše v bazo CEUVIZ in vam izda potrdilo o vpisu. V primeru, da se študent v 3. cikel ne želi ali ne more vključiti (ker je npr. že izkoristil možnost ponavljanja letnika), pa želi vseeno opraviti diplomo, mora plačati prispevek za diplomiranje po ceniku VSŠKV.

V kakšnem času moram diplomirati?

Priporočljivo je, da diplomirate v 3. ciklu študija, ki je temu namenjen. Lahko pa tudi prej ali kasneje. S plačilom vpisnine in šolnine za 3. cikel (oz. s plačilom prispevka za diplomiranje) pridobite pravico do enkratnega mentorstva pri pripravi diplomske naloge, ki časovno ni omejena. Vendar pa morate diplomirati v roku 12 mesecev od izdaje Sklepa o odobritvi teme in naslova diplomske naloge, sicer boste morali ponovno oddati dispozicijo diplomske naloge in ob tem (ponovno) poravnati prispevek za diplomiranje.

Ali lahko po dokončanem višješolskem študiju nadaljujem s študijem in kje?

Diplomantom višjih strokovnih šol v Sloveniji je omogočen prehod na visokošolske ustanove. Pogoje, pod katerimi lahko diplomanti prehajajo nanje, pa določajo posamezne ustanove same. Tako je najbolj smotrno, da pogoje preverite kar na sami visokošolski ustanovi, na kateri bi želeli študij nadaljevati.

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si