EN | RU | HR
 
 

Izpiti

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Na VSŠKV sistematično zbiramo podatke o tem, kako študent dosega zastavljene študijske cilje programa, v katerega je vpisan. Vir za zbiranje podatkov je lahko tudi izpit (pisni ali ustni) ali samostojno delo študenta (seminarsko oziroma projektno ali diplomsko delo, praktična dejavnost študenta).

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Oblike, s katerimi se ocenjuje znanje študentov, so naslednje:
 • izpiti (ustni, pisni); glede na roke pa redni in izredni, lahko tudi delni,
 • vaje: grafični in tehnični izdelki, projektno delo, praktične storitve, nastopi,
 • seminarske naloge,
 • znanje pridobljeno pri praktičnem izobraževanju.

Vrste izpitov

Predmetni izpiti-redni, izredni, delni
Predmetni izpit je določen z izobraževalnim programom za posamezni predmet. Izpit študent lahko opravi v več delih (delni izpit) ali kot izpit v celoti. Ti izpiti so ali samo ustni, ali samo pisni, ali pisni in ustni. Predmetne izpite šola organizira v 30 dneh po koncu predavanj za posamezni predmet, dva do tri tedne za tem pa še en rok za tiste, ki na prvem niso bili uspešni, ali se ga niso udeležili.

Diferencialni izpiti
Diferencialni izpit opravlja študent glede na vrsto programa, v katerega se vpisuje ali ob prestopu v drug program. Vrsto diferencialnega izpita določi študijska komisija.

Diplomski izpit

Zagovor diplomskega izpita lahko študent opravlja v 1. roku po tem, ko opravi vse obveznosti iz programa in odda potrjeno diplomsko delo.

Izpitna ocena

Znanje pri predmetnem in diplomskem izpitu, vajah, seminarjih in praktičnem izobraževanju se ocenjuje z ocenami od 1 do 10, pri čemer ocene od 1 do 5 pomenijo, da je doseganje standardov znanja nezadostno, ostale ocene so pozitivne, in sicer: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7) in zadostno (6).

Ocena seminarskih nalog in vaj

Seminarske naloge in opravljene vaje se lahko ocenjujejo tudi opisno z: opravil/a (pozitivna ocena) in ni opravil/a (negativna ocena).

Ocena znanja pri praktičnem izobraževanju

Ocena je sestavljena iz ocene praktičnega dela, ki ga oceni mentor v podjetju in ocene seminarske naloge ter zagovora, ki jo ovrednoti predavatelj strokovno teoretičnega predmeta. Če je študent oproščen opravljanja praktičnega izobraževanja, ker ima že predhodno pridobljene praktične izkušnje, se upošteva le ocena seminarske naloge z zagovorom.

Končna ocena

Ocene, dosežene pri delnih izpitih, posameznih vajah in seminarjih, se upoštevajo pri oblikovanju končne ocene. Vsaka delna ocena mora biti pozitivna. Končna ocena je povprečna ocena, ki je izračunana iz posameznih delnih ocen. V e-indeks in potrdilo o opravljenih izpitih se vpisujejo samo pozitivne ocene.

Prijava / odjava izpita

Prijava na izpit

Študent se prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom, k diplomskemu izpitu pa v roku, ki je določen s Pravili o opravljanju diplomskega izpita. Prijava na izpit je možna samo v elektronski obliki na spletni strani šole.

Na izpit se lahko študent prijavi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 • Rok za prijavo še ni potekel.
 • Študent je vpisan v študijski program za katerega je rok razpisan.
 • Študent je vpisan v študijskem letu, v katerem je izpit razpisan (lahko tudi samo evidenčno).
 • Predmet, za katerega se študent prijavlja, je na seznamu kateregakoli modula, v katerem je ali je bil vpisan. Predmeti modulov, v katerih je ali je bil študent pogojno vpisan, se ne upoštevajo. To pomeni, da sme študent, ki je pogojno vpisan v drugi letnik, opravljati le izpite iz predmetov prvega letnika. Lahko pa opravlja delne izpite tekočega študijskega leta.
 • Študent ima poravnane finančne obveznosti do šole, oz. je v zamudi s plačilom do največ enega obroka šolnine. V nasprotnem primeru je prijava na izpit blokirana in pristop k izpitu, do odprave blokade, ni možen.

Odjava izpita

Študent lahko odjavi izpit 3 dni pred določenim rokom za opravljanje izpita. V primeru, če se študent ne odjavi pravočasno in iz neopravičenih razlogov ne pride na izpit ali izpit prekine, je neocenjen. Upošteva se, da je izrabil en izpitni rok.

Zahteve in omejitve

 • Če so z izobraževalnim programom predvideni delni izpiti, ima študent pravico vsak delni izpit opravljati samo enkrat. Če je študent pri opravljanju delnega izpita neuspešen je v tem primeru že izkoristil en izpitni rok.
 • Študent lahko opravlja le en izpit na dan.
 • Pisni del izpita traja najmanj 45 minut in največ 90 minut.
 • Ustni del izpita traja največ 20 minut; če pa je izpit samo usten, lahko traja največ 30 minut.
 • Študent ima pravico do 15-minutne predpriprave na ustni izpit.
 • Če opravlja študent izpit že četrtič ali večkrat, lahko na študentovo zahtevo ocenjuje njegovo znanje dvočlanska izpitna komisija, ki jo imenuje ravnatelj.

Plačevanje izpitov in druge informacije

Izredni študent lahko opravlja izpit brez plačila dvakrat pri enem predmetu v modulu (obvezni, izbirni), v katerega je vpisan. Upošteva se tudi rok, na katerega se je študent prijavil, čeprav izpita ni opravljal.

Če študent opravlja izpit iz predmeta v modulu, v katerega ni vpisan, mora izpit plačati.

Študent, ki je vpisan evidenčno, mora plačati vse izpite, ki jih opravlja. Izpit študent poravna s položnico.

Prijava na izpit ni mogoča v določenem roku, če izpit ni bil pravočasno plačan.

V primeru, če študent pravočasno odjavi že plačan izpitni rok, velja plačilo za naslednji prijavljeni izpitni rok.

Razpored kandidatov za izpit

Razpored kandidatov za izpit je objavljen dva dni pred izpitnim rokom, za ustni del izpita pa ob objavi rezultatov pisnega dela izpita.

Opravljanje izpita

Študenti se na izpitu identificirajo s študentsko izkaznico. Med opravljanjem izpita morajo upoštevati navodila predavatelja. Prepovedano je uporabljati nedovoljene pripomočke, prepisovati ali sodelovati z ostalimi študenti (razen, če to zahteva izpitna naloga), oziroma motiti druge s svojim vedenjem. Ob neupoštevanju izpitnih pravil in/ali ugotovljenih kršitvah, lahko predavatelj študentu prekine nadaljne opravljanje izpita, njegov izdelek pa je ocenjen z negativno oceno.

Objavljanje rezultatov izpita

Rezultati pisnega dela izpita morajo biti objavljeni najkasneje v desetih dneh po opravljanju izpita, ocena ustnega dela izpita pa takoj po koncu izpita. Rezultati izpitov so objavljeni v uporabniških straneh spletnega referata šole, do katerih imajo študenti VSŠKV dostop z osebnim geslom.

Vpogled v pisni izpit

Študent ima pravico do vpogleda v svoj ocenjeni pisni izpitni izdelek. Vpogled v ocenjene teste je možen še 3 dni po objavljeni oceni v referatu VSŠKV. Predavatelj je dolžan študentom sporočiti termin za ogled testov in rok za vpis pozitivnih ocen v e-indeks.

Študent lahko v treh dneh po seznanitvi z oceno, ki jo je dobil na izpitu, predloži ravnatelju pisni ugovor na oceno.

Izboljšanje ocene izpita

Če želi študent izboljšati oceno že opravljenega izpita, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita. Upošteva se boljša ocena.

Plačevanje izpitov

Študentje morajo tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpita plačati najmanj tri delovne dni pred izpitom, drugače prijave na izpit šola ne upošteva. Cena opravljanja izpitov je določena s cenikom.

Vplačila prispevkov za opravljanje izpitov lahko študenti opravijo po plačilnem nalogu na TRR šole: 02060 0260 2078 743, sklic: vpisna številka študenta + namen plačila - opravljanje izpita (predmet). Potrdilo o plačilu pošljejo študenti na faks: 01/ 5200 676, s pripisom "za Referat VSŠKV" ali v priponki po elektronski pošti, najkasneje tri delovne dni pred izpitnim rokom. Plačilni promet je samodejno nadziran tudi s strani VSŠKV, tako da posredovanje potrdil v večini primerov ni potrebno oz. le-to poteka po dogovoru.

Komisijski izpit

Na osnovi 54. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in 11. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 71/2009) morajo višje šole izvajati komisijske izpite za vse tiste študente, ki so bili pri posameznem predmetnem izpitu dvakrat neuspešni in izpit opravljajo tretjič, četrtič … Pri tistih predmetih, kjer se izpit izvaja samo pisno, izpitno polo študenta, ki opravlja komisijski izpit, pregleda še član komisije, ki ga imenuje ravnatelj. Pri predmetih, kjer se izpit izvaja tako pisno kot ustno, pa pri ustnem delu komisijskega izpita kot član prisostvuje tudi eden od predavateljev višje šole, ki ga imenuje ravnatelj.

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica P. Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si