EN | RU | HR
 
 

Informacije javnega značaja

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (v nadaljevanju organ) je kot nosilka javnih pooblastil po 1. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezanka za posredovanje informacij javnega značaja. Namen ZDIJZ je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja naslovite in jo odpošljite na naslov organa:

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana,
Ulica Carla Benza 1,
1000 Ljubljana

ali skenirano na e-naslov odgovorne osebe za posredovanje informacij javnega značaja: jelica@vskv.si.

Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju Zahteve, ali imate vprašanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja, kontaktirajte odgovorno osebo za posredovanje informacij javnega značaja. Telefon: 01/ 5200 677 | E-pošta: jelica@vskv.si

Obrazec zakonsko ni predpisan, zato zahteve za dostop do informacij javnega značaja ni potrebno vložiti na tem obrazcu.

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v knjižnici na sedežu organa v tiskani in v elektronski obliki (intranet). Z njim se lahko seznanite vsak delovnik med 9.00 in 15.00 uro oz. po vnaprejšnjem dogovoru z odgovorno osebo za posredovanje informacij javnega značaja.

Katalog informacij javnega značaja vsebuje:

 • podatke o organu in uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja,
 • organigram organizacije organa,
 • opis področij poslovanja organa,
 • seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa z referenčnimi povezavami
 • seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter pomembnejša poročila z referenčnimi povezavami (letni delovni načrt, samoevalvacijsko poročilo o kakovosti, zunanja evalvacija šole, listina kakovosti, poslovno poročilo,...),
 • seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov,
 • seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ,
 • opis načina dopstopa do informacij javnega značaja,
 • stroškovnik,
 • seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja,
 • druge predpisane vsebine.

Stroški povezani s posredovanjem informacij javnega značaja

(1) Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

(2) Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, organ zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:
1. prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
2. pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
3. pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
4. izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
5. poštnino za pošiljanje po pošti.

(3) Organ ne zaračuna stroškov:
1. za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. točke prejšnjega odstavka,
2. za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
3. za telefonsko posredovanje informacij,
4. za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. točke prejšnjega odstavka,
5. za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

(4) Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

(enotni stroškovnik)
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

(način plačila stroškov)
(1) Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

(2) Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.

---
Z vložitvijo zahteve za dostop do informacij javnega značaja (v kakršnikoli obliki in na kakršen koli način) soglašate, da ste seznanjeni s stroški posredovanja informacij javnega značaja ter načinom obračuna in plačila stroškov.


Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si