EN | RU | HR
 
 

Skrb za kakovost

Ugotavljanje in spremljanje kakovosti na VSŠKV je stalen proces in del tudi strategije razvoja izobraževalne dejavnosti v Glotta Novi, ki je ustanoviteljica šole.

Z zagotavljanjem kakovosti sledimo novostim, uvajamo spremembe in iščemo vedno nove izzive, kako postati še boljši.

Kakovost organizacije in izvedbe izobraževalnih programov in pedagoškega procesa sta odgovornost vodstva, zaposlenih in predavateljev VSŠKV, do študentov, delodajalcev in socialnega okolja.

Skrb za kakovost je naše ogledalo, naša samorefleksija in primerjava z drugimi, je pot do odličnosti!

[ Listina kakovosti VSŠKV ]
[ Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti VSŠKV]

Uresničevanje politike kakovosti na VSŠKV zagotavljamo z opredelitvijo določenih standardov kakovosti ter z ugotavljanjem in spremljanjem ključnih kazalnikov kakovosti:
  • Zagotavljanje dobrih študijskih pogojev: organizacija in izvedba študijskih programov
  • Notranja organiziranost VSŠKV kot pogoj za zagotavljanje kakovosti
  • Usposobljenost in odličnost izvajalcev študijskega procesa
  • Zagotavljanje dodatnih aktivnosti in kakovostno izvajanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja
  • Svetovanje študentom, motivacija, usmerjanje in spremljanje njihovih študijskih dosežkov
  • Sodelovanje in povezovanje z delodajalci oz. z delovnim okoljem
  • Karierno svetovanje in spremljanje zaposlitvene poti diplomantov
  • Primerljivost študijskih rezultatov in standardov kakovosti s konkurenco
  • Posodabljanje študijskih programov in učinkovite izvedbe
  • Uvajanje novosti in inovativnost študijskega procesa

Akcijski načrt za ugotavljanje, presojo in razvoj kakovosti

Na VSŠKV je proces zagotavljanja kakovosti podprt s sistematično samoevalvacijo, ki vključuje vse deležnike študija na VSŠKV: študente, višješolske predavatelje, inštruktorje, laborante, vodstvo, organizatorje in ostale zaposlene na šoli.

Za potrebe zagotavljanja kakovosti deluje na VSŠKV Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki ima pet članov: poleg svetovalca za kakovost, še predstavnika vodstva VSŠKV, predstavnika študentov, enega predstavnika iz vrst predavateljev in enega iz gospodarstva oz. predstavnika delodajalcev.

Komisija z različnimi ukrepi spodbuja razvoj sistematičnih in načrtnih pristopov k skrbi za kakovost, ki temeljijo na samoevalvaciji: spodbujanja in razvijanja koncepta načrtovanja, izpeljave samoevalvacije, prikaza podatkov in njihove presoje, oblikovanja in vpeljevanja ukrepov za izboljšave in razvoj.

Ker se zavedamo, da tudi področje kakovosti, kot vsa ostala, zahteva posebno znanje, če želimo kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito, imamo na VSŠKV tudi ekspertnega svetovalca oz. svetovalko za kakovost.

Uresničevanje ciljev za zagotavljanje kakovosti spremljata tudi Strateški in Študentski svet šole. Komisija za kakovost pripravi letno samoevalvacijsko poročilo o ugotavljanju in spremljanju kakovosti in ga s predlaganimi rešitvami predstavi omenjenima organoma VSŠKV.

Komisija za kakovost pripravi letni načrt za samoevalvacijo, določi kazalnike kakovosti, ki jih bomo spremljali. Ugotovljeni rezultati pa so osnova za ugotavljanje pomanjkljivosti in problemov, iskanje rešitev in vpeljevanje sprememb za še večjo kakovost in učinkovitost študijskih programov na VSŠKV.

Zunanja evalvacija

Zunanjo evalvacijo za VSŠKV spremlja in ugotavlja NAKVIS - Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva v Sloveniji.

Namen zunanje evalvacije je ugotavljanje skladnosti delovanja šole z nacionalnimi in mednarodnimi (ENQA) standardi kakovosti ter spodbujanje nadaljnjega prizadevanja za zagotavljanje kakovosti na vseh področjih delovanja šole.

[ Zunanja evalvacija VSŠKV; 24.1.2020 ]

---
Na VSŠKV imamo učinkovite »pomočnike« za presojanje in spremljanje kakovosti, imenujejo se: KAJ ? ZAKAJ ? KDO ? KAKO ? ČEMU ?

Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

T: 01/ 5200 671

---

---
 
OBJAVE
Prijava in vpis 2021/2022
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
VSŠKV FIT
VSŠKV LEP
Mednarodni velnes kongres
Svetovni dan velnesa
Moč kozmetične nege ...
Festival Kvakljana
TVU 2020
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si