EN | RU | HR
 
 

Poslanstvo in vizija

Direktor VSŠKV - Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, Aleš Stemberger, je dne 05.02.2013 sprejel akt

Vizija, poslanstvo in razvojna strategija Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana (VSŠKV)

I. Poslanstvo šole

Poslanstvo šole je izvajanje višješolskih strokovnih programov, programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter drugih programov vseživljenjskega učenja.

VSŠKV - Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (v nadaljevanju šola) je samostojni višješolski zavod, v okviru katerega poteka izobraževanje, usposabljanje, raziskovanje, svetovanje in coaching na področju nege in lepote, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.

Pri programski shemi, razvoju in izvedbi programov šola vsebinsko sledi sodobnim razvojnim trendom pri nas in v svetu- predvsem celostnemu (holističnemu) pogledu na razvoj človeka in njegovo zdravje. Področje nege, lepote, dobrega počutja, zdravja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga… je interdisciplinarno, zato je celostnost na tem področju nujna.

Šola zagotavlja kakovostno in uporabno znanje in suverene, etične ter empatične strokovnjake na področju kozmetike, dobrega počutja, zdravja ter zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga. To šola dosega s kakovostnim izobraževalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem ter prilagajanjem mednarodnim in domačim standardom, sferi dela ter potrebam uporabnikov.

Šola bogati nacionalno in mednarodno okolje s kakovostno izobraženimi kadri- kadri, ki znajo samostojno, ustvarjalno in profesionalno delati na strokovnem področju, za katero so se izobraževali ter voditi in organizirati lastno delo in delo drugih.

Šola za uresničevanje svojega poslanstva potrebuje sposobne, ambiciozne in moralno- etične študente, ki znanje in veščine pridobivajo ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z lastnim aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu.

Višješolski učitelji in sodelavci šole so akademska skupnost ustvarjalnih in strokovno neodvisnih strokovnjakov, ki sodelujejo z različnimi ustanovami na strokovnem področju, ki je osrednja dejavnost šole na nacionalni in mednarodni ravni ter tudi sami prispevajo znanje, ki ga odkrivajo s svojo dejavnostjo.

Šola si prizadeva za pozitivno identifikacijo študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo šole.

II. Vizija šole

Postati članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja nege in lepote, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.

Postati uveljavljen in odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja na slovenski nacionalni ravni.

Postati vodilna na področju strokovnega in pedagoškega raziskovanja na področju nege in lepote, dobrega počutja, skrbi za zdravje in zdrav in uravnotežen življenjski slog.

Prevzeti iniciativo nad izobraževanjem in znanjem na področju nege in lepote, dobrega počutja, zdravja in zdravega ter uravnoteženega življenjskega sloga.

III. Razvojna strategija

Strateški cilji Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana so po časovnem zaporedju naslednji:

Vzpostavitev šole kot institucije, ki bo razvijala stroko, usposabljala dobre kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter strokovno sodelovala z nacionalnim in mednarodnim okoljem.

Doseči odličnost in si vsako leto glede kakovosti postaviti višje cilje.

Organiziranje učnega in razvojnega središča, katerega dinamično jedro bo šola in v katerem bo šola razvijala in uresničevala svoje zmožnosti in priložnosti, študenti in strokovni sodelavci pa zadovoljevali potrebe po novih znanjih.

Vzpostavitev mehanizmov za ugotavljanje enakovrednosti in presežkov pri vključevanju šole v enoten evropski višješolski prostor. Zagotavljanje optimalnih prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje in razvoj šole.

Permanentno spremljanje stroke in posodabljanje programov.

Razvoj stroke s prenosom novih spoznanj iz študijskega procesa nazaj v stroko.

Širjenje in izmenjava znanja z objavljanjem v strokovnem tisku in drugih medijih ter sodelovanjem na strokovnih posvetovanjih. Promocija kozmetike, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga kot stroke in strokovnih metod v družbenem okolju.

Usposabljanje za komunikacijo in negovanje splošno veljavnih človeških vrednost ter empatičnosti na vseh ravneh delovanja šole. Ohranjanje in negovanje stikov med diplomanti ter med diplomanti in šolo prek kluba diplomantov (alumni klub).

Vzpostavitev široke mreže mednarodnega sodelovanja ter izmenjave znanja, študentov in višješolskih predavateljev.

IV. Splošne določbe

Vizija, poslanstvo in razvojna strategija Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana je osnova za izvajanje vseh nalog šole na vseh ravneh.

Ta akt postavlja temelje kulturi kakovosti na šoli.

Za sprejemanje akta je potrebno na šoli doseči čim višji notranji konsenz.

Preverjanje uresničevanja vsebin akta v svojem delovanju šola opravi najmanj enkrat letno.


---
 
OBJAVE
Informativni dan
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google+
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
TVU 2019
Global Wellness Day
Mednarodni velnes kongres
VSŠKV FIT
Moč kozmetične nege ...
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si