EN | RU | HR
 
 

Poslanstvo in vizija

Svet šole (VSŠKV - Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana), je dne 12.03.2019 sprejel akt:

Strateški razvojni načrt za obdobje 2018 - 2023

Strateški razvojni načrt Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana je dokument, ki opredeljuje osnovne smernice delovanja šole in njenega razvoja v prihodnjih letih. Podlago ima v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja uradno (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/2007), Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Uradni list RS, št. 100/13) in v Aktu o ustanovitvi Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana.

Strateški razvojni načrt 2018 - 2023:

1. Predstavlja splošne smernice razvoja VSŠKV
, ki bodo na različne načine vplivale na delovanje tistega dela vzgojno-izobraževalnega sistema, ki spodbuja kakovostno pedagoško delo in prispeva h gospodarskemu in kulturnemu razvoju Ljubljane, Osrednjeslovenske regije in Slovenije.
2. Poudarja, da so strokovna znanja pomembno gibalo razvoja.
3. Poudarja vlogo vseh zaposlenih na VSŠKV, vseh študentov, in vseh, ki so vključeni v pripravo, izvedbo in evalvacijo tega dokumenta. Dokument poudarja vlogo vsakega posameznega zaposlenega oz. sodelujočega.
4. Posebej poudarja ohranjanje vodilne vloge pri poznavanju našega dela za potrebe organizacij.
5. Daje šoli polno odgovornost za dobre odnose z vsemi partnerji, s katerimi sodeluje.
6. Vsebinsko opredeljuje delo šole v prihodnje in njeno temeljno poslanstvo, ki je v uvajanju nenehnih sprememb, da bi s tem dosegli optimalno delovanje šole.

I. Poslanstvo šole

Poslanstvo šole je izvajanje višješolskih strokovnih programov, programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter drugih programov vseživljenjskega učenja za področje zdravja, dobrega počutja, lepote, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga… in ozaveščanje posameznikov in skupnosti o pomenu zdravja in dobrega počutja za optimalno kakovost življenja.

II. Vizija šole

Postati članica skupine najbolj kakovostnih domačih in evropskih šol s področja kozmetične nege in lepote, zdravja, dobrega počutja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga…

III. Vrednote

Vrednote VSŠKV so: Znanje; Strokovnost; Odgovornost; Medsebojno spoštovanje; Zavezništvo; Zaupanje; Inovativnost; Ustvarjalnost; Podpornost; Prilagodljivost; Odzivnost; Poštenost; Učinkovitost; Sodelovanje; Kakovost in Težnja k odličnosti.

IV. Razvojna strategija

Strateški cilji Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana so po časovnem zaporedju naslednji:

1. Vzpostavitev šole kot institucije, ki bo razvijala stroko, usposabljala dobre kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter strokovno sodelovala z nacionalnim in mednarodnim okoljem.
2. Doseči odličnost in si vsako leto glede kakovosti postaviti višje cilje.
3. Organiziranje učnega in razvojno raziskovalnega središča, katerega dinamično jedro bo šola in v katerem bo šola razvijala in uresničevala svoje zmožnosti in priložnosti, študenti in strokovni sodelavci pa zadovoljevali potrebe po novih znanjih.
4. Vzpostavitev mehanizmov za ugotavljanje enakovrednosti in presežkov pri vključevanju šole v enoten evropski višješolski prostor. Zagotavljanje optimalnih prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje in razvoj šole.
5. Permanentno spremljanje stroke in posodabljanje programov.
6. Razvoj stroke s prenosom novih spoznanj iz študijskega procesa nazaj v stroko.
7. Širjenje in izmenjava znanja z objavljanjem v strokovnem tisku in drugih medijih ter sodelovanjem na strokovnih posvetovanjih. Promocija kozmetike, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga kot stroke in strokovnih metod v družbenem okolju.
8. Usposabljanje za komunikacijo in negovanje splošno veljavnih človeških vrednot ter empatičnosti na vseh ravneh delovanja šole. Ohranjanje in negovanje stikov med diplomanti ter med diplomanti in šolo prek kluba diplomantov (alumni klub).
9. Vzpostavitev široke mreže mednarodnega sodelovanja ter izmenjave znanja, študentov in višješolskih predavateljev.

VSŠKV bo v obdobju strateškega načrtovanja za obdobje 2018 - 2023 svojo uspešnost merila skozi naslednje strateške usmeritve:

1. Odličnost izobraževalnega procesa
2. Zadovoljstvo študentov
3. Zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih sodelavcev
4. Strokovna in razvojna odličnost


---
 
OBJAVE
Prijava in vpis 2021/2022
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
VSŠKV FIT
VSŠKV LEP
Mednarodni velnes kongres
Svetovni dan velnesa
Moč kozmetične nege ...
Festival Kvakljana
TVU 2020
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si