EN | RU | HR
 
 

Kdo smo

Smo višja stokovna šola za lepoto in nego, dobro počutje, zdravje, gibanje in rekreacijo ter zdrav in zlasti uravnotežen življenjski slog. Naša osrednja pozornost so študenti šole, ustvarjanje pogojev za njihov uspešen potek in zaključek študija ter skrb za razvoj znanja in veščin tudi po zaključku njihovega šolanja.

Naša vodila in standardi so:
 • SAMO ZNANJE ŠTEJE je cilj, ki mu bomo na šoli absolutno sledili. Zasledovanje tega cilja pomeni za šolo, predavatelje in študente veliko obveznost.
 • Najpomembnejši cilj šole je KAKOVOSTNO IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA, ki je sodelavno, tesno in partnersko povezano z organizacijami, ki izvajajo praktično izobraževanje in sodelujejo pri praktičnemu izvajanju teoretičnega dela študija. Tak način sodelovanja organizacij pri izobraževanju je povsem primerljiv z evropsko sodobno in uspešno prakso in je zlasti primeren za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki naj usposablja za potrebe konkretne stroke.
 • Skupaj s predavateljskim zborom VSŠKV, ki ga sestavljajo predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v pedagoškem delu in strokovnjaki iz prakse, si bomo prizadevali prilagajati študijski program potrebam trga delovne sile in gospodarstva ter skrbeli za take medsebojne odnose na šoli, ki bodo krepili razumevanje in sodelovanje med vsemi nastopajočimi. DOBER PREDAVATELJSKI TIM: vsako dobro šolo lahko naredijo samo dobri, motivirani, odgovorni in predani izobraževalci (predavatelji, mentorji, inštruktorji, laboranti,...), ki vedo, kako ravnati z znanjem, da znanje "pade na dobra tla in bogato obrodi." Na VSŠKV vemo, kdo so dobri predavatelji in znamo delati z znanjem.
 • RAZNOVRSTNA PODPORA ŠTUDENTOM: svetovanje in karierno svetovanje, karierni in podporni klubi, središče za samostojno učenje, e-referat, e-knjižnica, alternativne možnosti učenja na daljavo, coaching, mentorstvo, tutorstvo,..., bodo študentom dobrodošla pomoč na njihovi študijski poti do poklica in tudi pozneje.
 • SKRB ZA KAKOVOST- stalno spremljanje in ugotavljanje kakovosti, po določenih izbranih kazalcih kakovosti, po načelu: »Nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši«.
 • PESTRE IN AKTUALNE PROSTO IZBIRNE VSEBINE, ki pripomorejo k razširjanju znanja, veščin in kompetenc študentov in diplomantov ali k njihovemu poglabljanju.
 • SKRB ZA ZNANJE ŠTUDENTOV, tudi ko ti zaključijo s formalnim izobraževanjem (organizacija permanentnega stalnega usposabljanja, alumni klubi,...).
 • Udobno, funkcionalno in prijazno UČNO OKOLJE (za izobraževalce in študente) ter kolikor možno dobro in kakovostno izrabljen ČAS ZA ŠTUDIJ je eno od pomembnih vodil šole.
 • INDIVIDUALNA OBRAVNAVA ŠTUDENTOV ni enostavna, je pa za dobro šolo nujna. Študent je osebnost in aktiven soustvarjalec študija. Njegov glas je pomemben in šteje.
 • SODELOVATI S TUJINO (sodelovanje s sorodnimi šolami v tujini z namenom stalnega izboljševanja in posodabljanja študijskega procesa in njegove vsebine, delovanje na projektih, izvajanje študijske prakse skozi mobilnost, razne druge oblike mobilnosti,...) nam je v užitek in v veselje, saj vemo, kako to gre. To veselje znamo prenesti tudi na študente in le te v sodelovanja tudi aktivno vključiti.
 • VSŠKV je TRAJNOSTNO NARAVNANA ŠOLA, ki pri svojih študentih in udeležencih spodbuja zavestno trajnostno odgovornost do sebe in okolja (strank, partnerjev, organizacij, stroke,...).
 • INTEGRATIVNI PRISTOP KOT KBL. Celotni študij izhaja iz principa »klient based learning« (KBL). To pomeni, da izhajamo iz stranke in da je kozmetik/velnes strokovnjak usmerjen k reševanju strankinih težav. Evalvacije študija na podobnih šolah v tujini kažejo, da si študent učno vsebino tako bolje zapomni, parcialno znanje laže in bolje integrira v celovito znanje, interes za študij se poveča, študent pa se tudi več samostojno in individualno uči.
 • PROBLEMSKA USMERJENOST. Integrirani študij v obeh konceptih, to je kot povezava teoretskega znanja in veščin in kot KBL, omogoča tudi problemsko naravnanost pouka. Z vertikalnim povezovanjem teoretskih znanj s praktičnim lahko obojesmerno povežemo teorijo in prakso. Spoznavanje teorije na praktičnih primerih omogoča, da študent ilustrativne probleme obravnava že od 1. letnika dalje. Teoretsko znanje se tako osmisli, študent pa se za reševanje problemov kot metodi učenja in delovanja tudi razvija ves čas študija. Več vzporednih procesov (učenje teorije, učenje veščin in problemsko ter KBL-učenje) pa povečujejo izkoristek študijskega časa študenta in šole.
 • STIKI S STRANKAMI VES ČAS ŠTUDIJA. Pomembno je, da se študent seznani z delom, ki ga bo opravljal že v prvem letniku in to na čim bolj praktičen način. Spoznavanje poklica in zgodnji stik s strankami študenta razvijata za komunikacijsko ustrezni in etični odnos do stranke že od začetka študija. Veščina komuniciranja je integrirana v vse predmete, razen tega le to študenti spoznavajo direktno preko praktične izkušnje s prisotnostjo in delom v organizacijah v času prakse.
 • SPODBUJANJE AKTIVNEGA UČENJA. Močno povečane možnosti za dostop do informacij, ki jih je omogočil tehnološki razvoj, omogočajo večji delež samostojnega študija in spremembo nekaterih študijskih zahtev. Usposabljanje za samostojno učenje je postalo bolj pomembno, kot pa posredovanje znanja z učitelja na študenta. V organizaciji dela šole se to izraža kot povečano število ur za seminarje, priprava na predavanja, kot aktivno vključevanje študentov v posredovanje znanja in kot delo v manjših skupinah. Hkrati se zmanjšuje delež predavanj, pri katerih učitelj znanje posreduje, študent pa ga pasivno sprejema. Zaradi večjega deleža izkušenj je ta delež zelo velik zlasti pri izrednem študiju.
 • SPODBUJANJE ODGOVORNEGA IN AKTIVNEGA ODNOSA ŠTUDENTOV, MENTORJEV, INŠTRUKTORJEV,... IN DRUGIH DO ŠTUDENTSKE PRAKSE. Praksa je v višji strokovni šoli pomemben element učenja, zato mora biti odnos višje šole do njenega izvajanja nadvse skrben in odgovoren, kakovost prakse pa na visoki ravni. V veliki meri bomo k temu pripomogli z nenehnim izobraževanjem in usposabljanjem mentorjev in inštruktorjev, z nenehnim navezovanjem le teh na šolo. Poleg prakse v domačih organizacijah bomo skrbeli tudi za mobilnost študentov in pridobivanje izkušenj skozi opravljanje prakse v tujini.
Poleg naše temeljne dejavnosti - izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov, na VSŠKV potekajo tudi druge dejavnosti, ki so povezane s temeljno dejavnostjo: neformalno izobraževanje in usposabljanje za diplomante šole, za potrebe organizacij, za izobraževalce, za mentorje v organizacijah,...; pridobivanje evropskih sredstev, ki nam omogoča razvojno delovanje, povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini ter razvijanje in vpeljevanje novosti v izvajanje naših izobraževalnih programov in druge dejavnosti, ki so usmerjene v razvojno delovanje zavoda in gospodarno ravnanje z vsemi viri zavoda; za širšo javnost pa organiziramo različna krajša usposabljanja, s katerimi posameznike zlasti osveščamo o skrbi za zdravo lepoto, dobro počutje, zdravje, zlasti pa za zdrav in uravnotežen življenjski slog.


---
 
OBJAVE
Prijava in vpis 2021/2022
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
VSŠKV FIT
VSŠKV LEP
Mednarodni velnes kongres
Svetovni dan velnesa
Moč kozmetične nege ...
Festival Kvakljana
TVU 2020
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si