EN | RU | HR
 
 

Kompetence diplomantov višješolskih strokovnih programov Kozmetika in Velnes

Kozmetika

Temeljne generične (splošne) kompetence, ki jih pridobijo diplomanti programa Kozmetika so:
 • komunikacijske sposobnosti in sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za učinkovito podporo delu in upravljanju z dokumentacijo in informacijami;
 • sposobnost komuniciranja s sodelavci, strokovnjaki in strankami;
 • uporaba slovenskega in tujega jezika za učinkovito in jasno ustno ter pisno sporazumevanje z vsemi uporabniki v svojem delovnem okolju;
 • sodelovanje v strokovnem timu;
 • sposobnost delovanja v duhu zdravega načina življenja;
 • varovanje zdravja in okolja;
 • razumevanje različnosti kultur;
 • analitično in ustvarjalno razmišljanje za samostojno odločanje ter reševanje kozmetičnih problemov s prožno uporabo znanj v praksi;
 • samoiniciativnost in izražanje novih idej, prilagodljivost novim situacijam, iniciativno delovanje ter usmerjenost v samoevalviranje in nenehno izboljševanje svojega dela;
 • sposobnost postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanja lastnega dela ter dela drugih in sodelovanja v timu;
 • odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter prenašanje znanja;
 • razvijanje podjetnih lastnosti, spretnosti in vedenja;
 • planiranje kadrov, skrb za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter načrtovanje in organizacija internega izobraževanja in usposabljanja;
 • racionalna raba energije, materiala in časa;
 • etično ravnanje;
 • prevzemanje odgovornosti za samoučenje in za vseživljenjsko učenje na podlagi kritične in etične lastnega mišljenja in ravnanja;
 • sposobnost samocoachinga.
Temeljne poklicno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti programa Kozmetika so:
 • prepoznavanje in razumevanje kozmetičnih problemov;
 • samostojno načrtovanje in izvajanje kozmetične nege kože oz. spremenjenih stanj kože;
 • spremljanje razvojnih trendov na področju kozmetike in zdravega načina življenja;
 • načrtovanje in izvajanje svetovalnih storitev v kozmetični dejavnosti;
 • svetovanje za zdrav način življenja in dobro počutje, s poudarkom na področju zdrave prehrane, telesne in duševne aktivnosti ter osebne sprostitve;
 • izvajanje projektnega dela na področju kozmetične dejavnosti in zdravega načina življenja;
 • trženje kozmetičnih izdelkov;
 • izvajanje nadzora nad delom v strokovnem timu in organizacija dela za področje kozmetične nege in zdravega načina življenja;
 • izvajanje in vključevanje v formalne in neformalne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • zagotavljanje kakovosti delovnih procesov v kozmetični dejavnosti;
 • uporaba zahtevnejših aktualnih naprav v kozmetiki;
 • uporaba aromaterapije v kozmetiki;
 • izvajanje specialnih tehnik pedikure;
 • izvajanje različnih masažnih tehnik in alternativnih oblik masaže.

Velnes

Temeljne generične (splošne) kompetence, ki jih pridobijo diplomanti programa Velnes so:
 • načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela in dela drugih;
 • razvijanje podjetniškega vedenja ter podjetniških spretnosti in veščin;
 • samoevalvacija dela;
 • učinkovita komunikacija s sodelavci, strokovnjaki, učinkovito svetovanje uporabnikom/strankam;
 • uporaba strokovne terminologije, komuniciranje v enem tujem jeziku;
 • učinkovita uporaba sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologije (IKT);
 • vodenje in/ali sodelovanje v strokovnem timu in pri reševanju problemov;
 • vodenje poslovanja in administrativnih procesov v velneški dejavnosti, vodenje dokumentacije;
 • nadzorovanje dela v strokovnem timu in organizacija dela za področje velneške dejavnosti;
 • evidentiranje, naročanje in shranjevanje materiala in zagotavljanje vzdrževanja delovnih sredstev in opreme;
 • načrtovanje organizacije internega izobraževanja in usposabljanja, sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju kadrov;
 • zagotavljanje kakovost delovnih procesov v velneški dejavnosti;
 • spremljanje razvoja stroke in priprava strokovnih predlogov za uvedbo novosti v velneški dejavnosti;
 • sodelovanje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov;
 • skrb za racionalno rabo energije, materiala, časa;
 • varovanje zdravja in okolja, odgovornost za lastno varnost in varnost drugih.
Temeljne poklicno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti programa Velnes so:
 • zagotavljanje profesionalnosti in kakovosti medosebnega in poslovnega sporazumevanja, obvladovanje strategije kakovostne komunikacije, tudi na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razumevanja in sprejemanja ljudi iz različnih kulturnih okolij;
 • poznavanje strokovnih izrazov v slovenskem, angleškem in/ali nemškem jeziku s področja velneške dejavnosti;
 • učinkovita uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije (IKT) pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku;
 • sistematičen pristop pri zbiranju, urejanju in shranjevanju podatkov in informacij ter obdelava in analiza le-teh z enostavnimi statističnimi metodami;
 • poznavanje in uporaba pomena osnovnih pravnih pojmov in pravnega reda Republike Slovenije;
 • poznavanje in uporaba osnovnih pravnih predpisov s področja velneške dejavnosti;
 • celovito upravljanje s kakovostjo storitev;
 • načrtovanje izvajanja funkcij destinacijskega menedžmenta;
 • poznavanje trendov na področju velneške dejavnosti;
 • poznavanje posebnosti velneške dejavnosti, kot tudi različnih zvrsti velneškega turizma, koordinacija aktivnosti med različnimi elementi velneške ponudbe;
 • poznavanje nabora velneških storitev po posameznih velneških stebrih in oblikovanje ustrezne velneške ponudbe glede na konkurenčnost trga;
 • upravljanje delovnih procesov v velneškem centru, spremljanje in kontrola organizacije dela in dela v strokovnem timu;
 • sodelovanje v strokovnem timu pri načrtovanju, oblikovanju in trženju novih velneških storitev, proizvodov, programov in izdelkov;
 • načrtovanje in izvajanje svetovalnih storitev v velneški dejavnosti;
 • obvladovanje principov reševanja nezadovoljstva uporabnikov in reklamacij;
 • zavedanje pomena promocije zdravja v vseh življenjskih obdobjih in skrbi za izvajanje promocije zdravja z uporabo celostnih pristopov v velneški dejavnosti;
 • poznavanje področja in svetovanje na področju zdravega prehranjevanja za ohranjanje splošnega zdravja in informiranje uporabnikov o varni, varovalni in uravnoteženi prehrani ter pomenu posameznih hranilnih snovi za zdravo, aktivno življenje;
 • svetovanje in načrtovanje telesne vadbe za posameznika in skupine glede na specifiko posameznih starostnih skupin in glede na specifiko posameznih bolezni;
 • analiza obvladovanja stresa in načrtovanje strategije za premagovanje stresa;
 • izvajanje metode ozaveščanja in spreminjanja vedenjskih vzorcev;
 • poznavanje, načrtovanje in izvajanje različnih kozmetičnih, negovalnih in sprostilnih postopkov za celostno obravnavo obraza in telesa;
 • poznavanje in razumevanje pomena celostnega pristopa k negi, (pre)poznavanje nepravilnosti, starostnih sprememb na koži in drugih nezaželenih sprememb na koži;
 • stilno svetovanje uporabniku/stranki za oblikovanje zunanje podobe za različne priložnosti;
 • usposabljanje uporabnika/stranke za pravilno uporabo vedenjskih vzorcev pri poslovni in zasebni komunikaciji in javnem nastopanju.

Kaj so kompetence?

Kompetence so zmožnosti in sposobnosti vsakega posameznika, da zna aktivirati, uporabiti in povezovati pridobljeno znanja v zapletenih, raznovrstnih in nepredvidljivih in težavnih situacijah.

Kompetence so zbir sposobnosti, znanja, spretnosti, veščin, stališč, samopodobe, motivacije, socialne vloge in pogledov ter reakcij vsakega posameznika na določene situacije.

Kompetence so tiste lastnosti, ki posamezniku omogočajo učinkovito in uspešno ter kakovostno opravljanje zahtevanih aktivnosti, ki so opredeljene v njegovem opisu del in nalog.

Kaj so temeljne generične (splošne) kompetence?

So tiste kompetence, ki jih posameznik razvija z načinom svojega dela.

Kaj so temeljne poklicno-specifične kompetence?

So tiste kompetence, ki jih posameznik potrebuje za pridobitev zaposlitve kot tudi za uspešno opravljanje poklica. V veliki meri te kompetence temeljijo na znanju in veščinah, vezanih na poklice, področja dela oziroma dejavnosti. Gre torej za uporabo tehničnih, postopkovnih znanj in strokovnih veščin, da uspešno opravimo delo.

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
Prijava za vpis
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
TVU
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si