EN | RU | HR
 
 

Načrtovanje kariere

Kaj je kariera?

Kariera so tiste poti v življenju, na katerih se posameznik uči kompetenc (zmožnosti) ali jih uporablja. Termin označuje tako formalne (izobraževanje, delo) kot neformalne (dom, skupnost) izkušnje iz življenja.

Kariera vedno bolj predstavlja danes posameznikovo celotno življenjsko pot, ne le pot na področju dela. Lahko bi preprosto zapisali: "Kariera, to sem jaz!"

Kariero lahko načrtujemo in usmerjamo - vodimo z vrsto različnih aktivnosti, ki posameznikom katerekoli starosti in v kateremkoli obdobju življenja (vseživljenjska dimenzija) omogočajo, da ugotovi svoje zmožnosti, sposobnosti in interese. Da se lahko pravilno odloči o svojem izobraževanju, usposabljanju, poklicu, zaposlitvi, hkrati pa načrtujejo in usmerjajo svojo individualno življenjsko pot pri učenju, delu in v drugih okoljih, v katerih se teh sposobnosti in zmožnosti lahko naučijo in/ali jih uporabljajo (na vseh področjih življenja). Načrtovanje in vodenje kariere pomeni večanje kompetentnosti, znanja in zmožnosti za delo in življenje.

Razvoj kariere je pridobivanje različnih spretnosti, izkušenj in znanja. To je dejaven proces, njegov sestavni del so različne oblike učenja in dela. Vključuje formalno, neformalno in priložnostno obliko učenja. Poleg različnih oblik zaposlitve tudi vse neformalne oblike dela, kot so: delo na domu, prostovoljno delo v skupnosti in drugo. Razvoj kariere je torej odvisen od vsakega posameznika posebej in poteka vse življenje.

Ustvarjanje kariere je zato vseživljenjski proces in nuja vsakega posameznika v sodobni družbi.


Za dodatne informacije o karieri si lahko ogledate spletna priročnika: Kariera se ustvari, ne zgodi in Izbira in načrtovanje kariere, ki ju najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kaj vse znam, zmorem, hočem?

Na trgu dela uspevajo kandidati, ki vedo, kaj želijo delati, ki poznajo svoje lastnosti in veščine, saj jih samo tako znajo tudi ustrezno predstaviti delodajalcem. Pomembno je, da še pred usmerjanjem v določene poklice, spoznamo sami sebe, svoje osebnostne lastnosti, kar si lahko olajšamo s testi za spoznavanje osebnostnih lastnosti in sposobnosti.

Pomembno je, da temeljito poznamo sebe, svoje lastnosti, zmožnosti in sposobnosti!

Pri tem izhajamo lahko iz naslednjih predpostavk:
 • Vsak posameznik je svet zase, je edinstven in neponovljiv.
 • Vsak posameznik je zakladnica najrazličnejših virov in vsi potrebni viri so posamezniku vedno na razpolago, ko jih potrebuje, da bi lahko bil uspešen.
 • Vseživljenjsko učenje je pot k svobodi.
 • Ni uspeha brez spremembe.
 • Ljudje se med seboj razlikujemo po svojih osebnostnih lastnostih.
 • Različna dela in poklici zahtevajo od nas različne sposobnosti in znanja.
 • Določena struktura osebnostnih lastnosti, ki je uspešna za neko delo, ni enako uspešna za drugo delo.
 • Slab uspeh v nekem poklicu še ne pomeni, da smo nesposobni v celoti. Menjava ter prava usmeritev v drug poklic daje običajno dobre rezultate.

Poklicno usmerjanje – poklicna orientacija

Poklicna orientacija je dejavnost, ki usmerja posameznike na tista delovna področja, kjer je verjetnost, da bodo glede na svoje osebnostne lastnosti, dosegli uspeh in notranje zadovoljstvo.

Osnova profesionalne orientacije je posameznikova želja, da se usmeri v določen poklic. Vsak človek ima vrsto različnih osebnostnih lastnosti, ki mu zagotavljajo, da ne bo uspešen samo v enem poklicu, temveč bo lahko uspešen kar na nekaj področjih.

Za ugotavljanje osebnostnih lastnosti, interesnih področij, testiranja, pomoč pri poklicni orientaciji, iskanju zaposlitve, načrtovanju kariere,..., se lahko obrnete na Karierni center ali direktno na Center za informiranje in poklicno svetovanje – CIPS.

CIPS-i delujejo po vsej Sloveniji in predstavljajo centre za karierno samopomoč, ki delujejo v okviru Zavoda za zaposlovanje, kjer so na voljo tudi tehnični pripomočki (računalnik, internet, tiskalnik, TV), priročniki za iskanje zaposlitve in strokovno usposobljeni svetovalci.

CIPS je namenjen predvsem:
 • mladim, še posebej tistim, ki so na prehodu z nižje na višjo stopnjo izobraževanja;
 • brezposelnim, ki potrebujejo informacije in poglobljeno poklicno svetovanje pri iskanju zaposlitve;
 • presežnim delavcem z namenom, da se izognejo prehodu v odkrito brezposelnost;
 • zaposlenim, študentom, delodajalcem;
 • staršem, učiteljem, svetovalcem za zaposlitve, poklicnim svetovalcem.
Več o CIPS-ih po Sloveniji in njihovi dejavnosti si oglejte tukaj.

Osebno svetovanje

V referatu za študente smo na voljo z informacijami za osebno svetovanje glede identifikacije osebnostnih lastnosti in interesnih področij, sestavo motivacijskih pisem, življenjepisov in vsem drugim, kar vas zanima s področja kariernega razvoja. Znali vam bomo ustrezno svetovati in/ali vas pravilno usmeriti.

Coaching in karierni coaching

Uspešnega posameznika odlikuje celovita, vsestranska in zadovoljna osebnost, ki je poklicno uspešna, ima urejeno zasebno življenje, se polno vključuje v družabno in kulturno okolje ter skrbi za svoje zdravje in rekreacijo.

Sedanji hiter tempo življenja je posamezniku odvzel možnost, da bi zmogel sam uspešno obvladovati vsa področja svojega življenja. Za uspešno uveljavljanje, ustvarjanje, družinsko življenje, osebnostno rast, kakovostno preživljanja prostega časa, skrb za rekreacijo in zdravje, poklicni in strokovni razvoj posameznik potrebuje dodatne informacije, motivacijo in sposobnost, da vse dejavnosti obvladuje in jih vključuje v svoje življenje in delo.

Ravno to je vzrok, da vse več posameznikov in organizacij išče sodelovanje, pomoč in podporo coachev.

Coaching je proces, s katerim pomagamo posameznikom ali skupinam, da dosežejo najvišjo mero sposobnosti in zmožnosti za doseganje ciljev. Ta proces združuje notranje vire, sposobnosti in moč posameznika (skupin), da zmore preseči lastne omejitve in da zmore največ kot posameznik, kot član družine, širše skupnosti ali kot član delovne skupine, oddelka, podjetja,...

Coaching daje zelo velik poudarek nastajanju sprememb (in spremembam samim), ki so posledica oblikovanja in doseganja posebnih ciljev.

Zato so metode in tehnike coachinga usmerjene k rezultatom/ciljem in ne k reševanju konfliktov/težav; k spodbujanju razvoja novih strategij mišljenja in delovanja in ne k iskanju možnosti za rešitev problemov in konfliktov, ki so se zgodili v preteklosti.

Popravljalne spremembe so predvsem domena svetovanja in terapije, cilj coachinga pa je drugačen.

Coaching je usmerjen v prihodnost in ne v preteklost!

Odločanje o poklicni spremembi ali načrtovanju je kompleksen, včasih nejasen, zato pa pogosto za posameznika manj prijeten proces, ki pa lahko odločilno vpliva na njegov nadaljnji poklicni ali karieri razvoj.

S pomočjo posebej prilagojene metode, ki je kombinacija coachinga in kariernega vodenja, udeleženci v coaching procesu in ob pomoči kariernega coacha odkrivajo in odkrijejo zanje najustreznejšo poklicno oz. karierno pot in izdelajo uresničljiv načrt za doseganje ciljev. Odgovori na vprašanja: „Kaj si resnično želite? Kaj vas motivira? Katerim vrednotam sledite? Kako si ustrezno zastavljate cilje? Kako odpravljate morebitne prepreke? ..." so za udeležence nadvse pomembna, da lahko odkrivajo in odkrijejo svojo poklicno oz. karierno pot, poglobijo zavedanje o znanju in veščinah, ki jih imajo ali jih morajo še pridobiti, ker so potrebne za doseganje dolgoročnih poklicnih in kariernih ciljev.

S pomočjo kariernega coachinga:
 • jasno prepoznate lastne potenciale in poglobite samorazumevanje le teh,
 • ugotovite, katera/kakšna kariera vam bo prinesla smisel in bo obenem usklajena z vašimi vrednotami,
 • ustvarite harmonijo med delom in privatnim življenjem,
 • znate načrtovati kariero z razvojem dodatnih veščin,
 • razvijete strategije osvajanja prihodnosti,
 • pridobite zaupanje in samozavest,
 • ustvarjate in razvijate strategije za doseganje poklicnih ciljev in predvsem oblikujete lastno kariero, se z življenjem soočite sami in aktivno, brez prisotnosti coacha ali svetovalca,...
Samo tako ste kot posameznik sposobni svoje potenciale prepoznati, jih dodobra uporabiti in načrtovati njihovo nadaljno rast in razvoj.

Študenti/študentke VSŠKV bodo v času študija in tudi pozneje imeli veliko možnosti, da preizkusijo vse možnosti, ki jih daje karierni coaching za več osebne in poklicne rasti.

Več o coachingu kot procesu si lahko preberete na www.centerznanja.si/solazacoache. Še več informacij o coachingu in kariernem coachingu ter vključitvi v proces coachinga dobite v našem referatu za študente, lahko pa nam zastavite vprašanje tudi preko e-pošte.

Karierna orodja

Karierni e-portfolio (karierna e-mapa)

E-portfolio je zbirna mapa, ki omogoča preko preglednega vmesnika vnašati različna dokazila o posameznikovih referencah, znanju, veščinah in kompetencah ter posameznika usmerja v samovrednotenje različnih izkušenj ter učnih priložnosti. Posameznik ima vse shranjeno na svojem računalniku, lahko pa na enostaven način pretvori tudi v spletno predstavitev. E-portfolio v obliki spletne predstavitve pa omogoča enostavno dopolnjevanje preko spleta.

E-portfolio je namenjen enostavnemu in sistematičnemu zbiranju in opisovanju učnih priložnosti v obliki pridobljenih znanj, veščin, kompetenc ter referenc. Posamezniku omogoča samovrednotenje teh priložnosti. Predstavlja pa tudi odlično možnost za zunanje vrednotenje ter potrjevanje neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja ter izdelavo osebnega kariernega načrta.

Imetnik e-portfolia:
 • sistematično in pregledno opisuje in samovrednoti učne priložnosti in delovne izkušnje,
 • lahko shrani vsa dokazila in potrdila,
 • lahko portfolio posreduje oz. pokaže vsem, ki to želijo,
 • se bolje zaveda in prepoznava znanja, veščine in kompetence, ki jih ima in na podlagi tega izdela osebni karierni načrt.
O izdelavi kariernega e-portfolia organiziramo krajše delavnice-webinarje, udeleženci pa se izdelave lahko naučijo tudi v e-učilnici, ki je namenjena posebej temu. Webinarje organiziramo nekajkrat v študijskem letu.

Osebni karierni načrt

Da bi uporabniki kariernega centra VSŠKV znali načrtovati svojo kariero, svoje znanje, veščine, kompetence…uporabljajo Osebni Karierni Načrt (v nadaljevanju OKN).

To je neke vrste osebni izobraževalni načrt, ki je tesneje povezan s kariero in karierno potjo in ki preko kariernih sider pomeni za posameznika več energije, moči in motivacije, da se zastavljeni izobraževalni, učni in karierni cilji dosežejo.

Koncept kariernih sider temelji na posameznikovi samopredstavi in na njegovem sistemu vrednot, prepričanj ter dejanskih sposobnostih. Veliko je že bilo napisanega o razlikah med kariernimi sidri v smislu posameznikovih motivov, vrednot in prepričanj, ki ga usmerjajo na karierni poti. Malo manj ali skoraj nič pa ne vemo o tem, da je razvoj kariere danes mogoče enačiti z razvojem izobraževalne poti. Na izobraževalno pot pa, prav tako kot na karierne izbire, zelo vplivajo karierna sidra. Zato na podlagi kariernih sider predvidimo izobraževalne aktivnosti, ki so skupne ljudem, "zasidranim" v enakem kariernem sidru.

Poznati značilnosti ljudi, ki imajo tehnično-funkcionalna sidra, menedžerska sidra, sidra samostojnosti in neodvisnosti, sidra varnosti in stabilnosti, sidra podjetniške ustvarjalnosti, sidra izzivov, sidra življenjskega stila, pomeni tesneje povezati učenje in kariero, saj imamo ljudje različnih sider zelo različen odnos do izobraževanja in učenja.

Izdelava OKN je za udeležence nadvse zahtevno opravilo, zato pripravo na izdelavo OKN izvedemo v obliki skupinskega coachinga, ki se imenuje karierni klub. Za študente je program usposabljanja prostovoljen, izvedemo ga v 24 urah (4 srečanja po 6 ur) z možnostjo neobvezne vključitve v proces individualnega coachinga.

Karierni klubi

» Dejstvo je, da je mogoče rutinska dela opravljati brez veselja. A če želite doseči nekaj velikega in biti pri svojem delu srečni, je to mogoče le, če vas to veseli. Veselje ni luksuz, ampak dejavnik produktivnosti, pogoj za uspeh. Prva zapoved dela se glasi:" Imejte z njim veselje!...Obstaja na stotine študij, ki dokazujejo, da so ljudje, ki jih delo veseli, veliko bolj motivirani, uspešnejši, ustvarjalnejši, bolj zavzeti, produktivnejši in predvsem bolj srečni.« (Klaus Shuster, komentar Vas delo veseli, Moja kariera, Finance 118/2762 z dne 20. 6.2008)

Karierni klubi omogočajo članom, ki imajo težave pri izbiri poklicne poti ali na svoji poklicni poti, pri uresničevanju poklicnih in kariernih ciljih, ki želijo spoznati svoje potenciale in kompetence, da s pomočjo različnih kariernih orodij izoblikujejo svoje osebne karierne načrte in jih uresničijo. Poleg tega karierni klubi zagotavljajo njihovim članom, da svoja spoznanja preverjajo v stikih z drugimi člani in s pomočjo posebne skupinske dinamike, ki se v klubu razvije, bolj spoznajo sami sebe, svoje kompetence in najmočnejše potenciale, prav tako pa tudi svoje šibke točke.

Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

T: 01/ 5200 671

---

---
 
OBJAVE
VSŠKV FIT
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
Informativni dan
VSŠKV LEP
Festival Kvakljana
Moč kozmetične nege ...
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
TVU 2019
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si