EN | RU | HR
 
 

Munera 3Vabilo v brezplačni izredni študij v okviru projekta MUNERA 3

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene (tudi samozaposlen ali status kmeta). Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

VSŠKV, bo v študijskem letu 2020/2021 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila:
  • 3 kandidate - študente programa Velnes (prvi vpis v 1. letnik izobraževalnega programa Velnes).
Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnega programa, od začetka študijskega leta 2020/2021 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo udeleženci redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju.

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja).

Obveznosti vključenih v projekt

Z izbranimi kandidati bo podpisana pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje oziroma dokončanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest mesecev po zaključku programa.

Merila za izbiro kandidatov

Šola bo sprejemala kandidate, ki izpolnjujejo kriterije za vpis do zapolnitve mest z upoštevanjem vrstnega reda dospetja prijav.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je 7.10.2020.

Vloga, ki jo posreduje kandidat mora obsegati:

Prijave se pošljejo s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: VSŠKV, Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, ali se osebno prinesejo na sedež šole v času uradnih ur.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane tiste vloge, ki bodo do roka za prijavo prispele na VSŠKV s priporočeno pošto ali bodo vročene osebno.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

V kolikor šola do roka za prijavo ne prejme vsaj treh prijav na razpisana mesta, si šola pridrži pravico, da v projekt Munera 3 ne vključi nobenega kandidata.

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najkasneje do 14.10.2020. Izbrani kandidati bodo po tem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.


Kontaktni osebi:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
Prijava za vpis
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
TVU
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si